Znovu


Today is 5.2.2023   
  etn systm ExWin2 - servis
[Zpt]  
  >>  UPOZORNN  >>
POZOR - zmna v instalaci servisnch balk
Vyberte si balek podle sv instalovan verze Exwin 2.1 EXPRESS nebo STANDARD  >>  Servisn balek pro verzi ExWin 2.1 STANDARD  >>
Servisn balek 67 STANDARD pro ExWin 2.1

Balek je uren pouze pro placenou verzi ExWin 2.1 STANDARD. Pokud nemte instalovnu tuto verzi, tento balek nestahujte.

  >>  Servisn balek pro verzi ExWin 2.1 EXPRESS  >>
Servisn balek 67 EXPRESS pro ExWin 2.1

Balek je uren pouze pro zdarma poskytovanou verzi ExWin 2.1 EXPRESS. Pokud mte instalovnu verzi STANDARD, sthnte si balek uveden ve. Instalac balku EXPRESS by se v program zmnil na verzi EXPRESS.


POZOR - prava v servisnm balku 25 si vydala zmnu struktur datovch soubor - pokud pente data mezi potai, mus bt na obou potach instalovn nejmm servisn balek 25


    Servisn balek 67 pro ExWin 2.1 obsahuje tyto nov pravy:
 • vydan faktury export do formtu IsDoc
 • ron penos do nslednho klienta vymae i zcela zaplacen spltkov kalende a vymae i faktury, kter jsou v nslednm klientovi, ale ji nejsou v klientovi, ze kterho se penos provd
 • export faktur a pokladny do Excelu a dalch formt sprvn pen daje za sazbu dph 10%
 • v tisku plohy k dph je rozeno polko DI, aby se vela del zahranin sla

 • Balek 66
 • Oprava tisku plohy k DPH
 • Nov struktura XML souboru piznn dan z pjmu prvnickch osob pro rok 2021

 • Balek 65
 • V knize OZP lze mnit spltkov kalend zaloen v minulm roce
 • Oprava sestavy Moss - souty za stty u dobropisu
 • Oprava generovn sla dokladu u spltkovho kalende, pokud je slo krat ne 10 znaku
 • Sestava poloha k DPH obsahuje datumy zd.plnn u faktur

 • Balek 64
 • Oprava pohybu kurzoru pi zakldn nov faktury.

 • Balek 63
 • Oprava zpotu v ciz mn, pokud je celkov stka zpotu nulov.
 • Oprava doplnn analytiky tu dodavatele v bance u pijatch faktur v ppad estimstn etn osnovy
 • Tisk QR kdu platby na vydan faktury (lze zmnit v Nastaven - Tiskov podoba faktury) - podmnkou jsou zadan la IBAN pro pouvan bankovn ty.
 • Na sestav Ploha k DPH se tiskne i datum dokladu, pokud se vybere tisk vetn DI a poznmky.
 • Uloen tiskovch sestav Kniha vydanch faktur a Kniha pijatch faktur v ciz mn do Excelu
 • Volba typu konverze XML souboru u kontrolnho hlen.

 • Balek 61
 • Sestava faktur MOSS - pidna sestava pehled faktur MOSS s monost uloit do Excelu.
 • Zpoty zvazk a pohledvek v ciz mn.

 • Balek 60
 • Oprava sestavy Kniha OZP - nezobrazovala se zaplacen stka.
 • Import bankovnch vpis - lze vybrat urit dky vpisu a u tch hromadn zmnit stedisko, poznmku, akci, daj Od / komu, variabiln symbol.

 • Balek 59
 • Opravena chyba pi penosu dat do nslednho ronho klienta u faktur se sazbou 10% dph.
 • Nov lze vymata z selnku stedisek i pouvan stedisko, v takovm ppad se slo vymae (respektive pepe przdnm slem) i ze vech soubor (etn denk, faktury, OZP, pokladna, banka a majetek).
 • Pi penosu dat se kontroluje, zda rok penench dat souhlas s rokem klienta, kam se data importuj.
 • Pi tisku vsledovky za vce stedisek lze zakrtnout polko "Sest vybran stediska do jedn sestavy" - pak se msto vce sestav pro kad stedisko vytiskne jedna sestava, kde jsou daje pro jednotliv ty seteny za vybran stediska

 • Balek 58
 • Pi generovn vt o leasingu nebo spltkovm kalendi v OZP se pen sprvn sazba dph 10%
 • Pi vtyvoen nov dol faktury dle zobrazen se pen sprvn sazba dph 10%
 • Upravena sestava o spltkovm kalendi

 • Balek 57
 • Oprava vymazn nepouvanho stediska z selnku stedisek

 • Balek 56
 • Import bankovnch vpis pi pepotu stky ciz mny a K podle kurzovnho lstku dopluje zkratku mny podle selnku bankovnch t
 • Oprava tovn faktury v ciz mn pro nepltce dph (musela se run dopisovat stka v ciz mn pi tovn tabulkou - tuj T)

 • Balek 55
 • Tisk pedvahy lze rozdlit na obraty Md a Dal, nebo tisknout podle starho zpsobu.
 • Export CSV bankovnho vpisu umouje text v kdovn UTF-8 pevst do kdovn CP1250 (etina pro Winodws).
 • Platba vce faktur v bance - pokud se zakrtne polko Vechny zvazky resp. Vechny pohledvky - pak se u vydanch faktur zahrnou i dobropisy z knihy dolch faktur, u pijatch faktur pak z knihy vydanch faktur. Zakrtnut polka Zahrnout i dobropisy pak zobraz vydan dobropisy u vydanch faktur a pijat dobropisy u pijatch faktur (jako tomu bylo dosud).
 • Pi zadvn textu poloek faktury tabulkou je mono zadat zlohov platby s dph - ty se pak pi pi tisku faktury zobraz jako zporn poloka. Zadan daje o zloze se pak zap v knize vydanch faktur do novho oddlu pro zadn stek zkladu a dph zloh k dan faktue. Tyto polka je mon vyplnit i v ppad, e se texty k faktue nezadvaj formou tabulky. V obou ppadech (zadn zlohy jen v okn knihy faktur nebo zadn v tabulce u textu faktury) se tyto daje vytisknou na fakturu. Zlohov dph se pak odete ze soutu dan na faktue, take stky zkladu a dan za jednotliv sazby jsou pak na faktue jen za doplatek faktury. Pokud ovem chcete, aby tento souet obsahoval vdy celou hodnotu fakturace (tedy zklad a dph za celou fakturu), pak je mon toto nastavit v menu Soubor - Monosti volba 54:stky dan na vydan faktue vetn/bez dan zaplacen zlohou.

  POZOR - tisk daj o dph zloh se netk podob faktury s fontem Arial Narrow CE. Pokud chcete tuto funkci pouvat je teba mt v Monostech (volba 25. Tiskov podoba vydan faktury) nezakrtnut polko Pouvat font Arial Narrow CE

 • Tisk odsouhlasen zavazk a pohledvek - monost netisknout ji uhrazen doklady.
 • Tisk a export etnho denku a hlavn knihy zobrazuje obdob ve formtu DD.MM.RR
 • Tisk pkazu k hrad respektuje nastavenou podminku.
 • Import banovnch vpis obsahuje zakrtvac polko "Pepotat stky mny na K podle kurzovnho lstku" - pokud je et veden v ciz mn.
 • Hromadn tovn banky - pidano tlatko Editace sloupc - po stisku lze mnit daje ve sloupcch : Poznmka, Od/komu, Stedisko

 • Balek 54
 • Zaokrouhlovn dph lze v souladu se zmnou zkona o dph k 1.10.2019 nastavit pouze na zaokrouhlovn na hale. Nelze tedy pouvat dvj zaokrouhlovn na koruny.
 • Zaokrouhlovat celkovou stku na dokladu na cel koruny lze i nadle (podle nastaveni v menu Monosti) ovem pouze pro doklady placen v hotovosti. Tedy u pokladnch doklad a u doklad z knih faktur, kter jsou oznana zpsobem platby "Hotov" nebo "Dobrkou"
 • V kontrolnm hlen je v oddlech A4 a B2 sloupec " 46 ZDPH" pejmenovn na "Opravy u nedobytn pohledvky". Je mon zadat hodnoty:
    N - nejedn se o opravu nedobytn pohledvky
    A - jedn se o opravu podle 44 ZDPH ve znn do 31.3.2019
    P - jedn se o opravu podle 46 a nsl. ZDPH
    Struktura XML souboru je v nov verzi 03.01.01
 • pi platb vce faktur jednm dkem bankovnho vpisu se u zvazk zobrazuje v tabulce doklad ve tetm sloupci variabiln symbol
 • upravena struktura bankovnch Vpis SOB ve formtu CSV

 • Balek 53
 • Pi tovn dku bankovnho vpisu tabulkou (tlatko tuj T) lze zadat kd kontrolnho hlen a kd pedmitu nebo reimu plnn.
 • Export bankovnch vpis z Excelu / CSV umouje zapsat slo faktury.

 • Balek 52
 • Oprava - pro import banky KB forma BEST, pokud je et veden v ciz mn chybl soubor prochb.fxp.
 • Doplnn DI pi vyhledn kontaktu pomoc ARES i v knihch faktur.

 • Balek 51
 • U importu bankovnch vpisu - import banky KB forma BEST, pokud je et veden v ciz mn pepotv ciz mnu na K podle kurzovnho lstku.
 • Pi importu banky monost dopsat slo stediska a akce do vpisu.
 • Saldokonto - provn faktur a plateb - monost setdit vpis podle data splatnosti faktur tlatkem "Tdn dle splatnosti". Funguje pouze u poloek, kde lze v knize faktur podle sla faktury dohledat datum splatnosti faktury.
 • Saldokonto penos do Excelu ze vzdlen plochy lze otevt v Excelu na loklnm potai, pokud je zde sputn program EwService.

 • Balek 50
 • U faktur nepltc DPH se neuvd datum zdanitelnho plnn (netk se starch formt s psmem Arial CE, kter ji nen ve Windows 10 podporovno).

 • Balek 49
 • v Kontrolnm hlen se nkdy staly hodnoty z rznch faktur se stejnm varaibilnm symbolem i pokud byly od rznch dodavatel a s rznm datem zdanitelnho plnn. To je opraveno.
 • Pokud v adrese odbratele nen vyplnno PS, zobrazovala se na potku jmna msta na faktue mezera - ta je odstranna

 • Balek 48
 • Pi penosu etnch dat do nslednho klienta je mono pmo bhem penosu zaloit et, kter v nslednm klientovi nen zaloen v selnku t.

 • Balek 47
 • Kniha OZP - tisk kniky lze uloit do Excelu, lze vybrat datum, do kterho budou zahrnuty doklady a jejich platby.
 • Odsouhlasen zvazk a pohledvek vybr z knihy OZP doklady a platby podle zadanho data. Na sestavu se tiskne datum, ke ktermu jsou doklady vybrny a datum vytvoen sestavy.
 • V menu Nstroje - Kontrola dat - etn denk se kontroluje existence duplicit v slovn etnch vt. Pokud je zartnuto polko "Opravovat", tak se ppadn duplicity oprav.
 • Pi platb vce faktur jednm dkem bankovnho vpisu pi platb pohledvky z knihy OZP se nezapisoval do etnch vt variabiln symbol.
 • V pokladn v menu je volba "Doplnn kdu KH" pro hromadn doplnn kd kontrolnho hlen.

 • Balek 46
 • prava vkaz Rozvaha a Vsledovka
 • Poet upomnek pro vydan faktury zven na 9, pidna tvorba upomnek v knize OZP
 • V odsouhlasen zvazk a pohledvek lze zvolit: ve / jen pohledvky / jen zvazky

 • Balek 45
 • Oprava chybnho natn text v bance pi hromadnm tovn.

 • Balek 44
 • Vyhledn kontaktu poes ARES vyhled i DI.
 • U tiskov podoby faktury lze vybrat nov tvar SARZE, kter umon v tabulce poloek faktury zadvat are ke zbo.
 • U klient s potnm roke 2015 a starm se program nept na daje o kontrolnm hlen v knize faktur (pomoc volby "Doplnn kd KH" je ale mon tyto daje mnit i u tchto klient).
 • Oprava zadvn daje Odbratel/Dodavatel v selnku kontakt.
 • Ve vpise etnho denku - tisk s dlouhou poznmkou chybl soubor reportu.
 • V odsouhlasen zvazk a pohledvek pidno slovn strnek.
 • v Monostech - Nastaven klienta je nov nastaven: 53 Kurzovn lstek spolen/samostatn. Lze zadat, aby dan klient msto kurzovnho lstku spolenho pro vechny klienty, pouval svj vlastn kurzovn lstek.

 • Balek 43
 • Tiskov sestava Obrat DPH tiskne jen ty DPH.
 • Oprava chyby tisku potenho stavu tu za stedisko, pokud se nepotal stav od prvnho msce etnho obdob.

 • Balek 42
 • Oprava chyby pi importu nslednho klienta z verze 2.0 do verze 2.1.
 • Oprava chyby pi vytven CSV souboru evidence nhradnho plnn pro MPSV z balku 40
 • Oprava chyby pi vytven upomnek

 • Balek 40
 • Oprava chyby Kniha vydanch faktur - nov faktura dle losk.
 • Po importu dat se automaticky spout indexace.
 • V Menu - Nstroje je pidna nov volba - Odsouhlasen zvazk a pohledvek.
 • Pi tisku zpotu se tiskne nzev (slo) zpotu.
 • Import bankovnch pkazu umouje doplnit slo stediska.

 • Balek 49
 • kontroln hlen pouv pro uloen XML souboru knihovnu EwKonv.dll namsto programu EwKonverze.exe, kter na nkterch systmech vyadoval oprvnn sprvce.
 • pdavn modul Import bankovnch vpis v Excelu umouje nyn natat jak Excel seity tak csv soubory.

 • Balek 38
 • Kniha vydanch faktur - penos faktur - obsahuje nov tlatko : CSV hlen pro MPSV. Vytvo sestavu ve formtu csv pro MPSV. Vybere poloky dle definice csv (nen tedy teba v lev tabulce oznaovat, kter daje se maj vybrat) a pedlo tabulku pro ppadn pravy nebo doplnn daj (nap. o rodnm sle) a pot umon vytvoit csv soubor.
 • Pi odeslni kopie dat e-mailem se do tla zprvy pe informace, o jakou kopii se jedn.
 • Vkazy Vsledovka a Rozvaha obsahuj export do Excelu.

 • Balek 37
 • Sestava vsledovka podle msc lze vytvoit i za stedisko
 • Hromadn tovn banky - zobrazuje i daj "Faktura"

 • Balek 36
 • Zmna uzamykn soubor, aby bylo mono spoutt souasn ExWin 2.1 a extern aplikace vyuvajc jeho soubory i v ppad, e je zakoupena licence pouze pro jednoho uivatele.
 • V menu Monosti - Nastaven klienta - Nastaven podoby faktury - lze zakrtnout volbu Pouvat font Ariel Narow - pak se pi tisku faktury pouij star reporty s pvodnm fontem Ariel Narow CE. Tento font vak ji nen ve Windows 10 podporovn, proto tyto reporty nemus fungovat na vech potach. V tom ppad ponechte stadardn nastaven (polko nezakrtnut) a bude se pouvat font Times New Roman
 • Tiskov podoba faktur (krom faktur s podobou systmu Pohoda) je upravena tak, aby se nzev odbratele i dodavatele tiskl vraznjm a vtm psmem, pokud je nzev dostaten krtk, aby se veel na sestavu. Pokud je nzev del nebo je uveden na ti dky, tak se pouije stvajc mal psmo. (Tato prava se netk faktur ve fontu Ariel Narrow - viz pedchoz bod, ty jsou v pvodn podob.)
 • Sestava Zpoet - na tiskovou sestavu pidn sloupec Uhrazeno
 • Vkazy rozvaha a vsledovka - stisk tlatka Rychl vpocet chybn dosadil v roce 2016 do sloupce minul obdob daje z vkazu 2015. Ty je vak v roce 2016 nutn nechat znovu spotat (pomoc tlatek Vpoet minul obdob ty a Vpoet minul obdob souty) nebo doplnit run.

 • Balek 35
 • Oprava spoutn vkaz rozvaha a vsledovka pro rok 2015 a star.
 • Balek 34
 • Nov vkazy Rozvaha a Vsledovka platn pro rok 2016. (UPOZORNN - vzhledem ke zmn dk vkaz nelze pro vyplnn sloupc Min.obdob pout uloen vkazy z roku 2015, daje je nutno pepsat run nebo nechat znovu spotat).
 • Vkazy Rozvaha a Vsledovka obsahuj nov tlatko Tisk definice dk - zobraz jak jsou nadefinovny jednotliv dky vkazu (soutov i potan z t).
 • Pro odstrann problm s tisky se pestal pouvat font Ariel Narrow, kter nen ve Windows 10 nativn podporovn. Msto toho je pouit font Times New Roman a byla zmenena maximln velikost sel na dov miliardy (polka s monost zapsat vt slo nkdy pi exportu do PDF zobrazovala hvzdiky nehled na skutenou velikost sla).
 • Po prvnm oteven klienta v dan den se provede automatick zloha dat - tato zloha je pak pstupn k obnov ve volb Speciln innosti - Obnova dat z automatick zlohy. Dr se zlohy dat z poslednch pti dn, kdy byl klient pouvn.

 • Balek 33
 • Pidno hromadn tovn v Ostatnch zvazcch a pohledvkch. (tuj se zvl᚝ zvazky a zvl᚝ pohledvky, nelze pout pro tovn leasingu a spltkovho kalende)
 • Pokud se v kontrolnm hlen vyplnilo datum od a do a v ptm hlen se opet vymazalo, tak do XML souboru se zapisovalo przdn datum s tekami - to je opraveno.
 • Oprava zobrazen druh strany piznn DPH na obrazovce.

 • Balek 32
 • prava importu dat z verze ExWin 2.0 do verze 2.1
 • V kontrolnm hlen DPH pidn kd plnn 21 - telekomunikan sluby.
 • V kontrolnm hlen vylepen export do Excelu vetni exportu na mstn pota ze vzdlen plochy (podmnno sputinm programu ExWinService na mstnm potai).
 • Do kontrolnho hlen se v dalm roce nataj i data z pedchozho roku, pokud datum dph spad do obdob, za nij se vytv kontroln hlen.
 • V indexaci pi oteven klienta se zobrazovali falen hlky, e nelze otevt nkter soubor, pokud byl tent klient souasn oteven na jinm potai.

 • Balek 31
 • Pi tovn tabulkou v knihch se pi zatovn vt stky nelo po chybov hlce vrtit zpt do tabulky. Souasn je nyn zamezeno, aby nebyla omylem zatovna nulov stka.
 • Pi vyhledvn v etnm denku se nedala pouvat desetinn rka msto teky.
 • Tisk piznn DPH hlsil chybu pi tisku druh strany bezprostedn po tisku strany prvn.
 • V knize OZP nefungoval vbr od - do sla dokladu pi tisku zatovn
 • Pi penosu faktur z perifernho potae je mon penet sla odbratel a dodavatel ve specilnm reimu, kter je nutno nastavit v Monostech- Nastaven klienta - volba 51 Import kontakt z perifernho potae
 • Balek 30
 • Nov verze XML souboru dan z pjmu pro prvnick osoby DP8 pro zdaovac obdob od 1.1.2015.

 • Balek 29
 • oprava chyby v generovn doklad ron zvrky.

 • Balek 28
 • oprava chyby v balku 27 - do kontrolnho hlen se nepenely faktury s kdem A2
 • pi uloen faktury bez DPH nabdne smazat ppadn zadan kd KH
 • ve fakturch a v ostatnch zvazcch a pohledvkch lze zadat nov evidenn slo dokladu na 30 znak. Do kontrolnho hlen se pen toto evidenn slo, pokud je vyplnno
 • v Monostech ve volb Kontroln hlen lze nastavit, aby ve vydanch fakturch se jako evidenn slo dokladu vdy penel do KH variabiln symbol (msto sla faktury a nehled na to, zda je vyplnno evidenn slo).
 • ve fakturch a v ostatnch zvazcch a pohledvkch je v Menu nov volba "Doplnn kd KH" - zobraz vechny faktury z danho roku, ppadn faktury vybran pomoc podmnky (pokud je prv zadan) a k nim lze doplnit jednorzov kdy KH (lze vybrat jen nkter faktury nebo vechny). Lze doplnit kdy ke vem vybranm fakturm, nebo jen k tm, kter kd KH nemaj zadan. Kdy A4/A5 nebo B2/B3 se mohou doplovat automaticky podle stky K na faktue.
 • oprava chyby, pokud ve vdajch v pokladn se vyskytl doklad oznaen kdem B2
 • Kontroln hlen lze po vytvoen uloit do Excelu (pi prci na serveru pomoc vzdlen plochy lze po zakrtnut polka "Uloit na lokln pota" vybrat sloku na loklnm potai \\TSCLIENT\, kam se m Excel uloit - v tom ppad se Excel na obrazovce nezobraz, pouze se ulo do vybran sloky)

 • Balek 25
 • oprava hromadnho tovn v knize vydanch a pijatch faktur, kde se oddl KH zapisoval chybn podle prvn nastaven faktury
 • do kontrolnho hlen se nezahrnuj etn vty, kter nemaj vyplnn kd DPH
 • pi tovn pijat faktury z EU pomoc tabulky (tuj T) se do zatovn zkladu dan nezapisoval oddl KH

 • Balek 25
 • Kontroln hlen dph - lze vytvoit ve volb Vpisy / pdavn moduly.
  Zde naleznete popis funkce kontrolnho hlen dph v programu ExWin 2.1
 • Ve volb Monosti - Nastaven klienta je nastaven pro kontroln hlen - lze pednastavit, kter oddl kontrolnho hlen se nabdne pi zaloen nov faktury a novho pokladnho dokladu. Lze vybrat, kter pokladna se m pouvat pro penesenou daovou povinnost (kvli jednoznanosti doklad lze pout pouze jednu pokladnu). Tak lze nastavit, zda evidenn slo pjmovho pokladnho dokladu m bt pouze jeho vlastn slo nebo slo dokladu + slo pokladny.
 • Ve vpisech podle podmnky lze vyhledvat podle oddlu kontrolnho hlen, ppadn podle kdu plnn.
 • Po spoten daj ve vkazu Vsledovka se ihned ulo hospodsk vsledek pro pouit v rozvaze.
 • V tvorb vkazu Rozvaha se zobrazuje ppadn rozdl mezi hospodskm vsledkem spotenm ve vsledovce a v rozvaze.

 • Balek 24
 • Kontroln hlen DPH - servisn balek obsahuje rozen struktur etnho denku a knih o daje nutn pro vyplnn kontrolnho hlen.

  Vlastn modul pro tvorbu XML souboru kontrolnho hlen bude obsaen v ptm servisnm balku po definitivnm vyjasnn definice struktury (do konce ledna 2016).

 • Balek 23
 • Oprava chyby pi vstupu do tovn v servisnm balku 22.

 • Balek 22
 • OMEZEN potu doklad pro verzi EXPRESS. V bezplatn verzi Express lze podit maximln 200 etnch vt za rok a 100 doklad v kad knize (kniha vydanch faktur, pijatch faktur, ostatn zvazky a pohledvky; v pokladn maximln 100 pjmovch a 100 vdajovch doklad, v bance 100 dk vpis, v knize majetku lze zaloit maximln 20 karet).
 • Hromadn tovn v knihch faktur a v pokladn zohleduje nastaven filtr na doklady.
 • Oprava textu "Advance payment" na faktue fxasraz.
 • Zmna formtu data v elektronickm pkazu k hrad ve formtu MultiCash.

 • Balek 21
 • Pi tovn faktur v tabulce po dcch (tlatko tuj T) lze po zatovn faktury stisknout tlatko Opravit. Pot lze zmnit u vytvoench etnch vt stku K, stku ciz mny a poznmku. POZOR - neprovd se pot dn kontroly, zda souet zadanch hodnot souhlas s stkami na faktue.
 • V bance ve volb Bankovn ty, saldo lze vymazat chybn zaloen duplicitn bankovn ty.
 • V pokladn ve volb Saldo pokladny lze vymazat chybn zaloen duplicitn pokladny.
 • V knize dolch faktur je nov tlatko tuj EU (viditeln pouze, pokud se nepouv tovn pomoc pohybovnku). Lze je pout pro zatovn faktury v ciz mn a dotovn dph u faktury, kter m vyplnnu celkovou stku v K a nejsou vyplnny daje o zkladech dph a dph.
 • Oprava tisku prvn strany dodatenho piznn DPH

 • Balek 20
 • Vydan faktury lze oznait jako faktury MOSS (Mini One Stop Shop) reim. U takov faktury pak je mono zadat sazby DPH podle sazeb danho sttu EU.
 • Lze vytvoit sestavu o fakturch MOSS slouc jako podklad pro daov piznn MOSS

 • Balek 19
 • v modulu Vkazy a pdavn moduly je nov modul Da z pjmu - XML soubor, kter umouje vytvoit XML soubor se zhlavm daovho piznn a piloit Vkaz rozvaha a Vkaz zisku a ztrty.

 • Balek 18
 • oprava chybjcch report pro vkazy rozvaha a vsledovka

 • Balek 17
 • oprava ron zvrky majetku (nezapisoval se daj o spn ukonen zvrce)
 • prava ron sestavy o daovch odpisech majetku

 • Balek 16
 • oprava piznn DPH - pokud k jednomu polku v jednom dku vkazu piznn DPH existovalo vce rznch kd DPH, zapisovala se pouze hodnota poslednho
 • oprava natn uloenho vzoru etnho dokladu z jinho klienta

 • Balek 15
 • nov piznn DPH vzor 19
 • prava XML soubor pro vpis z daov evidence a souhrnn hlen
 • oprava importu internetovho pkazu do banky
 • zlepeno vyhledvn systmem ARES
 • v pokladn - tovac tabulka - lze zapsat do sla etnho dokladu u psmena
 • oprava - tovac tabulka v pokladn neukldala daj Pltce/pjemce
 • v tovac tabulce v pokladn lze zadat slo kontaktu nebo vybrat kontakt pomoc selnku
 • oprava tovn kurzovho rozdlu u jedn faktury, pokud se platba nerovnala stce na faktue
 • oprava - peveden proforma faktury na bnou fakturu v ciz mn neukldalo stku zlohy v ciz mn

 • Balek 14
 • oprava zobrazovn 3. sazby dph u faktur
 • oprava index u importu dat z perifernho potae na centrln
 • zmna importu elektronickch bankovnch vpis - vpis je mon nast i v ppad, e nesouhlas slo tu a v ppad, e stejn slo vpisu ji v bance existuje (je pak nutn run zadat jin slo tu ppadn jin slo vpisu)

 • Balek 13
 • Pidna nov sazba dph - 10% druh snen sazba

 • Balek 12
 • pi tisku pkazu k hrad lze zakrtnout vechny faktury, u kterch dosud nebyl pkaz k platb vytvoen a souasn lze skrt faktury, pro kter ji byl pkaz vystaven
 • v menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta - Nastaven archivu ZELA lze vybrat zobrazovn PDF dokumentu pomoc programu SumatraPDF, namsto standardnho Adobe Readeru
 • pi ukldn XML souboru piznn DPH, souhrnnho hlen a vpisu z daov evidence lze zadat nzev XML souboru a vybrat clovou sloku. Ke konverzi XML soubor do kdovn UTF-8 se nov pouv extern program ewKonverze.exe

 • Balek 11
 • oprava zpisu etnho roku pi zaloen karty majetku v SQL verzi
 • oprava zhlav strnky v sestav Obrat DPH
 • oprava exportu knihy faktur do Excelu na loklnm potai pi pstupu pes Terminlov sluby

 • Balek 10
 • oprava penosu sestavy Ploha k DPH do Excelu (na rozdl od tiskov sestavy zde nebyly seteny dky za jednotliv doklady)
 • oprava piznn DPH - do dku 20 a 34 se natala da msto zkladu dan.
 • oprava tvorby XML souboru Vpis z daov evidence

 • Balek 9
 • pi tvorb piznn dph se nkdy nezobrazoval report 18x_1
 • oprava azen polek pi naten uloenho vzoru etnho dokladu
 • pi tvorb XML souboru v vpisu z daov evidence, souhrnnm hlen a v piznn DPH je mono v nzvech pouvat symbol & (dve zpsobovalo chybu)
 • v Nastaven klienta ve volb Centrln / perifern pota je mono zadat slo stediska perifernho potae - pot pi exportu dat bude zadan slo automaticky doplnno do vech exportovanch vt.
 • v okn Export / import je nov volba Eport etnch vt zpt na perifern pota - po zadn sla stediska se vygeneruje penosov soubor, kter umon nast na perifern pota etn vty pouze zadanho stediska (pen se i selnk sazeb dph a zmny v selnku t). Na perifernm potai se tento penos nate bnm importem (Import dat do programu - Naten dat z vbru).

 • Balek 8
 • oprava - souhrnn hlen dph neukldalo zapsan kd u sazeb dph a bylo nutn je vdy zapsat znovu
 • souhrnn hlen dph pen z pokladny z pole ID hodnotu DI (pokud DI nen zapsn v kontaktu)
 • sestava kniha faktur vydanch v K obsahuje variab.symbol
 • sestava kniha faktur vydanch v K pi penosu do Excelu pen i variablin symbol
 • oprava chyby "Alias not found" pi importu bankovnch vpis

 • Balek 7
 • tovn pokladny tabulkou - oprava generovn a kontroly sla pokladnho dokladu
 • tisky - oprava soutu nklad a vnos u syntetick vsledovky za akci
 • tisk pokladnho dokladu - oprava stky slovy
 • pehled zatovanho v bance zobrazuje hvzdiku i v ppad, e souet K na vpisu je roven 0 a vpis dosud nen zatovn (tedy souet etnch vt je tak 0)
 • tisky - oprava chyby pi vbru sloky pro uloen souboru
 • oprava tisku faktury pi vybranm formtu faktury POLSPE
 • vpisy z etnho denku - pi exportu do Excelu je mono exportovat daj Datum dph
 • ve vydanch fakturch je dal monost typu pi vytven nov faktury - Podle vzoru losk faktury (u verze SQL je mono podle faktury z libovolnho pedchozho roku)
 • vkaz Rozvaha - pi tisku sestavy zaokrouhlen na tisce K lze volit, zda se nejprve ve spote a teprve pot zaokrouhl na tisce, nebo zda se nejprve zaokrouhl hodnoty potan z t a teprve pot se spotou soutov dky
 • vkaz Rozvaha - pi sputn kontroluje, zda nen stav na nkterm majetkovm tu, kter pitom chyb v definici vkazu
 • vkaz Vsledovka - pi tisku sestavy zaokrouhlen na tisce K lze volit, zda se nejprve ve spote a teprve pot zaokrouhl na tisce, nebo zda se nejprve zaokrouhl hodnoty potan z t a teprve pot se spotou soutov dky
 • vkaz Vsledovka - pi sputn kontroluje, zda nen stav na nkterm vsledkovm tu, kter pitom chyb v definici vkazu

 • Balek 6
 • upravena tabulka pro pozen a zatovn pokladnho dokladu (Pokladna - Menu - tovac tabulka), aby bylo mono pouvat i pro nepltce dph
 • byl zmnn zpsob vracen etnch odpis
 • upravena ron zvrka majetku pro SQL verzi
 • oprava chyby v tovn kurzovch rozdl v knihch faktur v SQL verzi
 • <
 • Balek 5
 • oprava sputn modulu Vpis z daov evidence

 • Balek 4
 • upraveno natn etnch doklad z uloenho vzoru (uloenho v verzi 2.0)

 • Balek 3
 • piznn DPH lze uloit do XML souboru pro poteby elektronickho podn
 • pi tovn platebnch rozdl v knihch faktur se jako datum platby ulo datum podle zadanho etnho obdob.
 • upraveno natn faktur z SQL serveru v SQL verzi
 • oprava - v SQL verzi nela zruit karta majetku
 • upraveno odesln mailu z selnku kontakt


 
© WebAdys 2006