Znovu


Today is 5.2.2023   
  etn systm ExWin2 - servis
[Zpt]  
  >>  UPOZORNN  >>
POZOR - zmna v instalaci servisnch balk
Vyberte si balek podle sv instalovan verze Exwin 2.0 EXPRESS nebo STANDARD  >>  Servisn balek pro verzi ExWin 2.0 STANDARD  >>
Servisn balek 97 STANDARD pro ExWin 2.0

Balek je uren pouze pro placenou verzi ExWin 2.0 STANDARD. Pokud nemte instalovnu tuto verzi, tento balek nestahujte.

  >>  Servisn balek pro verzi ExWin 2.0 EXPRESS  >>
Servisn balek 95 EXPRESS pro ExWin 2.0

Balek je uren pouze pro zdarma poskytovanou verzi ExWin 2.0 EXPRESS. Pokud mte instalovnu verzi STANDARD, sthnte si balek uveden ve. Instalac balku EXPRESS by se v program zmnil na verzi EXPRESS.


POZOR - prava v servisnm balku 85 si vydala zmnu struktur datovch soubor - pokud pente data mezi potai, mus bt na obou potach instalovn nejmn servisn balek 85    Servisn balek 97 pro ExWin 2.0 obsahuje tyto nov pravy:
 • Vkazy rozvaha a vsledovka - stisk tlatka Rychl vpoet chybn dosadil v roce 2016 do sloupce minul obdob daje z vkazu 2015. Ty je vak v roce 2016 nutn nechat znovu spotat (pomoc tlatek Vpoet minul obdob ty a Vpoet minul obdob souty) nebo doplnit run.
 • Oprava spoutn vkaz rozvaha a vsledovka pro rok 2015 a star.
 • Nov vkazy Rozvaha a Vsledovka platn pro rok 2016. (UPOZORNN - vzhledem ke zmn dk vkaz nelze pro vyplnn sloupc Min.obdob pout uloen vkazy z roku 2015, daje je nutno pepsat run nebo nechat znovu spotat).
 • Vkazy Rozvaha a Vsledovka obsahuj nov tlatko Tisk definice dk - zobraz jak jsou nadefinovny jednotliv dky vkazu (soutov i potan z t).


  >>  staen soubor  >>
Team Viewer - modul pro vzdlen pstup na pota. (3 MB)
Program Team Viewer umo pipojit se internetem na v pota a provst potebn servisn kroky. Ulote TeamViewerQS_cs.zip na v pota a rozbalte v nm uloen soubor TeamViewerQS_cs.exe. Pot spuste program TeamViewerQS_cs.exe, kontaktujte pracovnky firmy Znovu a zadejte jim zobrazen vae ID a heslo.


  >>  Upozornn  >>
Sada Microsoft Office Compatibility Pack
Vstup sestav do Excelu se ukld ve formtu programu Excel, kter mte nainstalovn na svm potai. Vlastnte-li Excel 2007, pak se pouv nov formt, kter nelze st ve starch verzch programu Excel. Je vak mono nainstalovat doplnk pro Office XP a Office 2003, kter umon pouvat nov formt ve starch verzch. Tento doplnk nainstalujte na potae se starm programem Excel, na kterch potebujete prohlet sestavy vytvoen v programu ExWin2 pomoc novho Excelu 2007.  >>  staen soubor  >>
Ovlada MS MAPI pro odesln e-mail z programu ExWin (3,6 MB)
Ovlada je soust instalace programu ExWin2, po odinstalovn nkterch program jej vak nkdy systm neme najt. V tom ppad pouijte tento samorozbalovac zip s reinstalac.  >>  staen soubor  >>
Instalace archivu Zela a VFP Service Pack 2 (17 MB)
Program ExWin2 nyn obsahuje archiv elektronickch dokument Zela, kter ke sv innosti potebuje instalaci nkolika grafickch knihoven a VFP Service Packu 2. Tato instalace byla obsaena v servisnm balku 38 a 39. Pokud mte instalovn star balek, nebo pokud spoutte ExWin2 i z jinch pota, ne jen z toho, na kterm je instalovn, pak je teba provst instalaci i na tchto potach. Instalan program setupZelaRunTime.exe si zde mete sthnout.
  >>  staen soubor  >>
Pruka k modulu pro vytven piznn dph.


    Balek 95 obsahuje i pravy zahrnut do pedchozch balk:
 • Balek 94
 • Pokud se v kontrolnm hlen vyplnilo datum od a do a v ptm hlen se opet vymazalo, tak do XML souboru se zapisovalo przdn datum s tekami - to je opraveno.
 • Oprava zobrazen druh strany piznn DPH na obrazovce.
 • Balek 93
 • V kontrolnm hlen DPH pidn kd plnn 21 - telekomunikan sluby.
 • Balek 92
 • Pi tovn tabulkou v knihch se pi zatovn vt stky nelo po chybov hlce vrtit zpt do tabulky. Souasn je nyn zamezeno, aby nebyla omylem zatovna nulov stka.
 • Tisk piznn DPH hlsil chybu pi tisku druh strany bezprostedn po tisku strany prvn.
 • V knize OZP nefungoval vbr od - do sla dokladu pi tisku zatovn
 • Pi penosu faktur z perifernho potae je mon penet sla odbratel a dodavatel ve specilnm reimu, kter je nutno nastavit v Monostech- Nastaven klienta - volba 51 Import kontakt z perifernho potae
 • Balek 91
 • Nov verze XML souboru dan z pjmu pro prvnick osoby DP8 pro zdaovac obdob od 1.1.2015.
 • Balek 90
 • oprava chyby v balku 89 - do kontrolnho hlen se nepenely faktury s kdem A2
 • do kontrolnho hlen se nezahrnuj etn vty, kter nemaj vyplnn kd DPH
 • pi tovn pijat faktury z EU pomoc tabulky (tuj T) se do zatovn zkladu dan nezapisoval kd oddlu KH
 • pi uloen faktury bez DPH nabdne smazat ppadn zadan kd KH
 • ve fakturch a v ostatnch zvazcch a pohledvkch lze zadat nov evidenn slo dokladu na 30 znak. Do kontrolnho hlen se pen toto evidenn slo, pokud je vyplnno
 • v Monostech ve volb Kontroln hlen lze nastavit, aby ve vydanch fakturch se jako evidenn slo dokladu vdy penel do KH variabiln symbol (msto sla faktury a nehled na to, zda je vyplnno evidenn slo).
 • ve fakturch a v ostatnch zvazcch a pohledvkch je v Menu nov volba "Doplnn kd KH" - zobraz vechny faktury z danho roku, ppadn faktury vybran pomoc podmnky (pokud je prv zadan) a k nim lze doplnit jednorzov kdy KH (lze vybrat jen nkter faktury nebo vechny). Lze doplnit kdy ke vem vybranm fakturm, nebo jen k tm, kter kd KH nemaj zadan. Kdy A4/A5 nebo B2/B3 se mohou doplovat automaticky podle stky K na faktue.
 • oprava chyby, pokud ve vdajch v pokladn se vyskytl doklad oznaen kdem B2
 • Kontroln hlen lze po vytvoen uloit do Excelu (pi prci na serveru pomoc vzdlen plochy lze po zakrtnut polka "Uloit na lokln pota" vybrat sloku na loklnm potai \\TSCLIENT\, kam se m Excel uloit - v tom ppad se Excel na obrazovce nezobraz, pouze se ulo do vybran sloky)
 • Balek 86
 • Kontroln hlen dph - lze vytvoit ve volb Vpisy / pdavn moduly.
  Zde naleznete popis funkce kontrolnho hlen dph v programu ExWin 2.0
 • Ve volb Monosti - Nastaven klienta je nastaven pro kontroln hlen - lze pednastavit, kter oddl kontrolnho hlen se nabdne pi zaloen nov faktury a novho pokladnho dokladu. Lze vybrat, kter pokladna se m pouvat pro penesenou daovou povinnost (kvli jednoznanosti doklad lze pout pouze jednu pokladnu). Tak lze nastavit, zda evidenn slo pjmovho pokladnho dokladu m bt pouze jeho vlastn slo nebo slo dokladu + slo pokladny.
 • Ve vpisech podle podmnky lze vyhledvat podle oddlu kontrolnho hlen, ppadn podle kdu plnn.
 • Po spoten daj ve vkazu Vsledovka se ihned ulo hospodsk vsledek pro pouit v rozvaze.
 • V tvorb vkazu Rozvaha se zobrazuje ppadn rozdl mezi hospodskm vsledkem spotenm ve vsledovce a v rozvaze.
 • Balek 85
 • Kontroln hlen DPH - servisn balek obsahuje rozen struktur etnho denku a knih o daje nutn pro vyplnn kontrolnho hlen (podrobnosti viz Kontroln hlen DPH).

  Vlastn modul pro tvorbu XML souboru kontrolnho hlen bude obsaen v ptm servisnm balku po definitivnm vyjasnn definice struktury (do konce ledna 2016).
 • Balek 84
 • Oprava formtu data v elektronickm pkazu k hrad Multicash - soubory s pponou .CFD
 • Balek 83
 • Pi tovn faktur v tabulce po dcch (tlatko tuj T) lze po zatovn faktury stisknout tlatko Opravit. Pot lze zmnit u vytvoench etnch vt stku K, stku ciz mny a poznmku. POZOR - neprovd se pot dn kontroly, zda souet zadanch hodnot souhlas s stkami na faktue.
 • V nabdce Tisky lze tisknout sestavy v nmin - dosad se nmeck texty selnku t (pokud jsou zadny), zhlav tisk a nadpisy zstvaj v etin.
 • V selnku t lze po stisku tlatka Jin jazykov verze zadat nzvy t v anglitin a nmin.
 • V bance ve volb Bankovn ty, saldo lze vymazat chybn zaloen duplicitn bankovn ty.
 • V pokladn ve volb Saldo pokladny lze vymazat chybn zaloen duplicitn pokladny.
 • V knize dolch faktur je nov tlatko tuj EU (viditeln pouze, pokud se nepouv tovn pomoc pohybovnku). Lze je pout pro zatovn faktury v ciz mn a dotovn dph u faktury, kter m vyplnnu celkovou stku v K a nejsou vyplnny daje o zkladech dph a dph.
 • Balek 82
 • Vydan faktury lze oznait jako faktury MOSS (Mini One Stop Shop) reim. U takov faktury pak je mono zadat sazby DPH podle sazeb danho sttu EU.
 • Lze vytvoit sestavu o fakturch MOSS slouc jako podklad pro daov piznn MOSS
 • Balek 81
 • v modulu Vkazy a pdavn moduly je nov modul Da z pjmu - XML soubor, kter umouje vytvoit XML soubor se zhlavm daovho piznn a piloit Vkaz rozvaha a Vkaz zisku a ztrty.
 • pi zaloen novho klienta se v uritch ppadech zaloila dvakrt sla nkterch t. Tento servisn balek provd automatickou opravu pi vstupu do klienta.
 • Balek 79
 • oprava chybjcch report pro vkazy rozvaha a vsledovka
 • Balek 78
 • prava ron sestavy o daovch odpisech majetku
 • Balek 77
 • oprava piznn DPH - pokud k jednomu polku v jednom dku vkazu piznn DPH existovalo vce rznch kd DPH, zapisovala se pouze hodnota poslednho
 • Balek 76
 • nov piznn DPH vzor 19
 • prava XML soubor pro vpis z daov evidence a souhrnn hlen
 • zlepeno vyhledvn systmem ARES
 • oprava - tovac tabulka v pokladn neukldala daj Pltce/pjemce
 • v tovac tabulce v pokladn lze zadat slo kontaktu nebo vybrat kontakt pomoc selnku
 • oprava - peveden proforma faktury na bnou fakturu v ciz mn neukldalo stku zlohy v ciz mn
 • Balek 75
 • oprava zobrazovn 3. sazby dph u faktur, u nich nen 3. sazba pouita
 • oprava index u importu dat z perifernho potae na centrln
 • zmna importu elektronickch bankovnch vpis - vpis je mon nast i v ppad, e nesouhlas slo tu a v ppad, e stejn slo vpisu ji v bance existuje (je pak nutn run zadat jin slo tu ppadn jin slo vpisu)
 • Balek 74
 • Pidna nov sazba dph - 10% druh snen sazba
 • Balek 73
 • pi tisku pkazu k hrad lze zakrtnout vechny faktury, u kterch dosud nebyl pkaz k platb vytvoen a souasn lze skrt faktury, pro kter ji byl pkaz vystaven
 • v menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta - Nastaven archivu ZELA lze vybrat zobrazovn PDF dokumentu pomoc programu SumatraPDF, namsto standardnho Adobe Readeru
 • pi ukldn XML souboru piznn DPH, souhrnnho hlen a vpisu z daov evidence lze zadat nzev XML souboru a vybrat clovou sloku. Ke konverzi XML soubor do kdovn UTF-8 se nov pouv extern program ewKonverze.exe
 • Balek 72
 • oprava zhlav strnky v sestav Obrat DPH
 • Balek 71
 • oprava penosu sestavy Ploha k DPH do Excelu (na rozdl od tiskov sestavy zde nebyly seteny dky za jednotliv doklady)
 • oprava piznn DPH - do dku 20 a 34 se natala da msto zkladu dan.
 • oprava tvorby XML souboru Vpis z daov evidence
 • Balek 70
 • oprava anglickch a nmeckch text ve vkazu Vsledovka
 • oprava - souhrnn hlen dph neukldalo zapsan kd u sazeb dph a bylo nutn je vdy zapsat znovu
 • souhrnn hlen dph pen z pokladny z pole ID hodnotu DI (pokud DI nen zapsn v kontaktu)
 • sestava kniha fyktur vydanch v K obsahuje variabiln symbol (tiskov sestava i penos do Excelu)
 • pi tvorb XML souboru v vpisu z daov evidence, souhrnnm hlen a v piznn DPH je mono v nzvech pouvat symbol & (dve zpsobovalo chybu)
 • v Nastaven klienta ve volb Centrln / perifern pota je mono zadat slo stediska perifernho potae - pot pi exportu dat bude zadan slo automaticky doplnno do vech exportovanch vt.
 • v okn Export / import je nov volba Eport etnch vt zpt na perifern pota - po zadn sla stediska se vygeneruje penosov soubor, kter umon nast na perifern pota etn vty pouze zadanho stediska (pen se i selnk sazeb dph a zmny v selnku t). Na perifernm potai se tento penos nate bnm importem (Import dat do programu - Naten dat z vbru).
 • Balek 69
 • pehled zatovanho v bance zobrazuje hvzdiku i v ppad, e souet K na vpisu je roven 0 a vpis dosud nen zatovn (tedy souet etnch vt je tak 0)
 • oprava tisku faktury pi nastaven podob faktury POLSPE
 • oprava vytvoen faktury podle vzoru - do nov faktury se nezapisoval text tabulky ze vzorov faktury, pokud tento text v nov faktue nebyl upravovn
 • vkaz Rozvaha - pi tisku sestavy zaokrouhlen na tisce K lze volit, zda se nejprve ve spote a teprve pot zaokrouhl na tisce, nebo zda se nejprve zaokrouhl hodnoty potan z t a teprve pot se spotou soutov dky
 • vkaz Rozvaha - pi sputn kontroluje, zda nen stav na nkterm majetkovm tu, kter pitom chyb v definici vkazu
 • vkaz Vsledovka - pi tisku sestavy zaokrouhlen na tisce K lze volit, zda se nejprve ve spote a teprve pot zaokrouhl na tisce, nebo zda se nejprve zaokrouhl hodnoty potan z t a teprve pot se spotou soutov dky
 • vkaz Vsledovka - pi sputn kontroluje, zda nen stav na nkterm vsledkovm tu, kter pitom chyb v definici vkazu
 • Balek 68
 • V tisku plohy k dph s poznmkami a DI lze u pokladnch doklad, u kterch nen zapsno slo kontaktu, pevzt DI z pole Identifikace. V okn tisk je teba zakrtnout polko "Di v pokladn v poli ID".
 • Balek 67
 • tisk ve vzdlen ploe na mstn tiskrn pomoc Adobe Readeru. Pokud je program Exwin 2.0 sputn na vzdlenm serveru ve vzdlen ploe (terminlu), pak pokud se v okn pro tisk nejprve zarktne polko Tisk pes Adobe Reader a pot se teprve stiskne tlatko Tisk, pot se penese sestava v Pdf na v lokln pota a vytiskne pomoc Adobe Readeru. Podmnkou je, e mte na svm potai instalovn Adobe Reader a mte sputn program ExWin Service (instalace ke staen zde )

 • oprava slovn pokladnch doklad pi tvorb pokladnch doklad pomoc tovac tabulky.
 • Balek 66
 • piznn DPH lze uloit do XML souboru pro poteby elektronickho podn
 • pi tovn platebnch rozdl v knihch faktur se jako datum platby ulo datum podle zadanho etnho obdob.
 • Balek 65
 • oprava penosu do nslednho ronho klienta.
 • Balek 64
 • oprava pedefinice promnnch pi vstupu do programu.
 • zmna odesln mailu v selnku kontakt (msto msmapi32.ocx se pouv objekt Shell.Application).
 • prava homebankingu KB - natn ciz mny.
 • Balek 63
 • Ve vpisu z daov evidence lze urit, zda se maj faktury vybrat podle data zdanitelnho plnn, nebo podle data dph (u pijatch faktur). rovn lze zadat, zda se m na vsledn sestav zobrazovat datum zdanitelnho plnn, nebo datum dph.
 • plohu dph s poznmkou a Di lze ukldat do Excelu.
 • v ploze k dph je prodloueno polko pro slo faktury a variabiln symbol.
 • Balek 62
 • oprava provani syntetiky, pokud se stejn faktura vyskytovala na rznch analytickch tech tho utu syntetickho.
 • tisk karty majetku netiskne dky v nulovm odpisem a nulovou zstatkovou cenou (tedy po skonen odepisovn).
 • oprava exportu dat - pi typu penosu "Ve" se nkdy chybn pepisovalo uzaven obdob etnho odpisu dlouhodobho majetku a nepenely se vechny soubory pro vpis z daov evidence a souhrnn hlen o dph.


 • Balek 61
 • v bance - menu je mono zmnit slo dku bankovnho vpisu.
 • uvolnna kontrola zadvn BIC a IBAN (daje je mon uloit, i pokud IBAN nespluje poadavky na formt).
 • v archivu ZELA vrcena komponenta grdViewer pro sprvn zobrazovn TIF obrzk.


 • Balek 60
 • druh a dal ron penosy dat penesou i dodaten zaloen analytiky pokladny a banky.
 • v souhrnnm hlen dph a ve vpisu z daov evidence je pidno do zhlav penosovho XML souboru slo zemnho pracovit F.


 • Balek 59
 • sprvn nastaven tdn selnku t po indexaci.
 • okno elektronickho archivu Zela pouv pro zobrazen PDF soubor webov prohle (msto dve pouvan komponenty gdViewer), okno si pamatuje nastaven velikosti a umstn na obrazovce v rmci sputn programu.


 • Balek 58
 • oprava peslovn dku bankovnho vpisu, pokud se zmn slo banky nebo slo vpisu.


 • Balek 57
 • prava naten text v homebankingu.
 • oprava chyby pi opakovan archivaci.
 • pi vytven sestav o dph program pro kontrolu zobrazuje informaci o ppadnm pedchozm ronm klientovi.
 • pi platb vce faktur jednm dkem bankovnho vpisu lze zadat pouitou stku pomoc tlatka >....


 • Balek 56
 • prava archivace starch klient.
 • Piznn dan z pidan hodnoty pouv nov vzor 18 pro rok 2013.


 • Balek 55
 • Piznn dan z pidan hodnoty pouv nov vzor 18 pro rok 2013.


 • Balek 54
 • Oprava penosu daj z knih do Excelu.


 • Balek 53
 • Oprava tabulek pro zadvn vbru dle podmnky.
 • Tisk sestavy plohy k dph m vylepen vyhledvn DI v knihch faktur (podmnkou je, e vydan a pijat faktury pouvaj rzn ady sel).
 • Zabudovan e-mailov klient ExWin (jeho pouit je mon zapnout v menu Soubor - Monosti - 47 Nastaven potovnho klienta) nyn umouje pouvat i potovn servery vyadujc autorizaci pomoc jmna a hesla. Je mon zvolit i ifrovan penos zprv SSL, pokud jej potovn server vyaduje.


 • Balek 52
 • Oprava - pi naten etnch vt z uloenho vzoru se chybn doplovalo datum dph.


 • Balek 51a
 • Oprava exportu dat.
 • Tiskov sestava Obraty DPH obsahuje slovn strnek.
 • V knize banka a pokladna se pi oprav etn vty nezapisovalo datum dph.


 • Balek 51
 • Vylepen oprava vadnch soubor pi vstupu do klienta.
 • Oprava zmny platby v knize ostatnch zvazk a pohledvek.
 • Zlepen kontrola pi zmn a vymazn etnch vt.
 • Pi exportu dat (pro penos na jin pota) se data ukldaj do sloky, kter je krom sla klienta (jak tomu bylo dosud), oznaena i nzvem klienta.
 • V tvorb souhrnnho hlen dph lze vybrat sloka, kam se ulo vsledn XML soubor. Ve spotench soutovch dcch lze run zmnit DI.
 • Oprava tisku inventrurnho soupisu - pe sprvn jmno odpovdn osoby.
 • V archivu elektronickch dokument Zela je pidno tlatko pro pejmenovn uloenho dokumentu.


 • Balek 50a
 • Dleit oprava chyby Pi importu dat z jinho potae se pepisovalo slo pedchozho a nslednho ronho klienta podle slovn na potai, ze kterho se data penela. To mohlo zpsobit chyby v sestav o dph, pokud slo pedchozho klienta odkazovalo na jinou firmu z tho roku. POZOR Tento balek tuto chybu pi importu odstrauje, avak pokud ji dolo k tto chyb pi nkterm pedchozm penosu, je ji nutno opravit run. Je tedy teba dodaten zkontrolovat, zda je sprvn zadno slo pedchozho a nslednho klienta v menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta - 18 Vbr pedchozho klienta (pedel etn obdob) a 19 Vbr nslednho klienta (nsledujc etn obdob)
 • Nov indexace spojen s opravou dat - pokud se pi vstupu do klienta vyskytne chyba, je mono ihned tuto indexaci a opravu spustit.
 • Oprava chby pi exportu dat z archivovaneho klienta.
 • Po vstupu do archivu se zobrazuje nzev sloky archivnho klienta.
 • Do homebankingu pidna FIO banka - format ABO.
 • V hlavnm menu je pidva volba Vzdlen pstup, kter spout aplikaci TeamViewer umoujc provdt pracovnkm firmy Znovu vzdlenou sprvu vaeho potae a programu ExWin.
 • V pehledech zatovanho v knihch lze vybrat jen poloky s rozdlem.


 • Balek 50 a star
 • tovn v bance pomoc tabulky (tovn T) - nkdy pi doplovn analytiky tu 321 se chybn pepsala syntetika na et 311.
 • Zmna automatickho piazovn faktur natench do archivu dokument Zela ke knize faktur. Lze vybrat zda je oddlova sla faktury (podtrhvtko) uvedeno za slem faktury nebo ped slem faktury v nzvu dokumentu.
 • Heslem zaifrovan dokumenty PDF nelo zobrazovat v archivu Zela. Nyn to je mon vyuitm externho programu Adobe Reader (mus bt na potai nainstalovn nejmn ve verzi 5.0)
 • Zmna tisku zatovn bankovnch doklad (kniha Banka - Menu - Tisky - Tisk zatovn) pi zadanm vbru podle podmnky. Vpis zobrazuje jen prvn st etn dvojvty. Lze zadat datum od a do pro vbr. Podmnkou je ukldn sla dku bankovnho vpisu do etnho denku (Menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta, volba 40 Ukldat slo dku bankovnho vpisu do etnho denku)
 • oprava vstupu do oken pro vbry podle podmnky.
 • Vkaz dph a ploha dph se potaly odlin pro obdob do bezna 2011 a pro obdob pozdj (od 1.4.2011 se zmnil zpsob urovn obdob dph, do bezna 2011 bylo urujc etn obdob etn vty - datum dph bylo ignorovno, naopak od dubna bylo urujc datum dph). Sestavu, kter mla obsahovat data z obou tchto odlinch obdob proto nebylo mono vytvoit. Oprava umouje vytvoit sestavu zasahujc do obou obdob. Sestava se nyn d pouze dajem Datum dph.
 • oprava azen polek v knihch faktur pi zadvn nebo prav faktury
 • prodlouen pole DI v tisku vpisu daov evidence
 • oprava chyby pi indexaci
 • penos do nslednho ronho klienta pen upomnky i texty upomnek vetn archivu.
 • zmny v selnku kontakt se zapisuj do protokolu zmn. Ten lze pro kad kontakt vypsat po poklepn na ikonu oznaujc, e dan kontakt byl zmnn.
 • ve vkazech Rozvaha a Vsledovka tlatko Rychl vpoet umouje vytvoen vkazu k zadanmu datu.
 • tisk plohy dph umouje na sestavu zahrnout i poznmku z etn vty a DI z daovho dokladu (pokud je v etn vt doklad zadn a pokud je na nm DI uvedeno). Pokud je tovn pokladn doklad, tak se DI zobraz pouze tehdy, pokud je dan doklad v pokladn oznaen slem kontaktu a tento kontakt m v selnku kontakt vyplnn DI.
 • oprava tisku data zdanitelnho plnn ve vpisu daov evidence v modulu Vpis daov evidence - peveden daov povinnost.
 • hromadn tovn v knihch vydanch a pijatch faktur dopln analytiku tu 311 resp. 321 podle analytiky uveden v selnku kontakt (pokud je u faktury zadan slo kontaktu a kontakt m zapsanou svou speciln analytiku). Jinak pouije analytiku zapsanou v tabulce v okn hromadn zatovn.
 • hromadn tovn bankovnho vpisu rovn dopluje analytiku tu 311 resp. 321, pokud je u bankovnho dku zapsno slo faktury a u tto faktury je v knize faktur uvedeno slo kontaktu. Pi tovn bankovnho dku pomoc tabulky - tlatko "tuj T" - se rovn automaticky dopln sprvn analytika tu 311 nebo 321, pokud je v bankovnm dku vyplnno slo faktury (nebo vce faktur). Toto doplovn lze vak v tto tabulce vypnout odkrtnutm polka "Doplovat analytiku dodavatel, odbratel".
 • hromadn tovn pokladny tak dopluje analytiku 311 resp. 321 podle sla kontaktu na pokladnm dokladu nebo sle kontaktu na faktue, kter je pokladnm dokladem placena. Pokud kontakt nen uveden, nebo nem speciln analytiku, pouije se analytika zadan v tabulce pro hromadn zatovn. Pi tovn pokladnho dokladu pomoc tabulky - tlatko "tuj T" - se rovn automaticky dopln sprvn analytika tu 311 nebo 321, pokud je v dokladu vyplnno slo kontaktu nebo slo faktury a u faktury je zapsan slo kontaktu. Toto doplovn lze vak v tto tabulce vypnout odkrtnutm polka "Doplovat analytiku dodavatel, odbratel".
 • v selnku kontakt je vedle polka pro zadn I nov tlatko "ARES" - pokud je zadno I, tak tlatko zobraz informace o kontaktu vyhledan v Internetu v databzi ARES (Administrativn registr ekonomickch subjekt). Pokud je kontakt nov zadvn nebo editovn, je pak mono daje penst pmo do selnku kontakt tlatkem "Uloit". Pi nalezen firmy v ARES se tak zpstupn tlatko "Info", kter zobraz podrobn informace o firm. Tlatko Google vyhled informace o firm pomoc vyhledvae.
 • Vyhledat daje o kontaktu pomoc Googlu lze t stiskem tlatka oznaenho psmenem "G" pmo v okn selnku kontakt. Pokud je kontakt nalezen v databzi ARES uveden v obchodnm resjtku, pak stisk tlatka "Obchodn r." zobraz daje z tohoto rejstku.
 • Oba zpsoby vyhledn (ARES i Google) lze pout i v knize vydanch a dodanch faktur a v knize ostatnch zvazk a pohledvek.
 • UPOZORNN - pouvn sluby ARES i vyhledvn pomoc Googlu vyaduje, aby na potai byl instalovn produkt Microsoft .NET Framework. Pokud pouvte Windows XP a dosud jej instalovan nemte, muste si jej nejprve sthnout a nainstalovat nap. ze strnky http://msdn.microsoft.com/cs-cz/netframework/aa569263 (.NET framework poskytuje firma Microsoft zdarma, je mono jej instalovat na systmy Windows XP SP3 a vy - ovem od operanho systmu Vista je ji soust Windows). Zda je .NET framework na potai instalovn zjistte v programu ExWin v okn HELP , pokud je pod slem servisnho balku vlevo nahoe zobrazena vta "MS .NET nen instalovn" - klepnutm na tuto vtu budete pesmrovni na staen instalace .NET frameworku.
 • Oprava modulu Vpis daov evidence pro penesenou daovou povinnost - do XML souboru se u DI nezapisuje kd sttu "CZ". Seteny jsou hodnoty v rmci Di, kdu, data zdanitelnho plnn a variabilnho symbolu (v pedchoz verzi se souet provdl jen za Di, kd a datum zdanitelnho plnn). Je mono zadat nzev ukldanho souboru xml.
 • prava piazovn elektronickch dokument archivu Zela k pokladnm dokladm.
 • Vydan a pijat faktury maj nov zakrtvac polko, kterm lze oznait fakturu s penesenou daovou povinnost.
 • Na vydan faktury s penesenou daovou povinnost se automaticky zapisuje text, kter se d zmnit v Monostech - Nastaven klienta - volba 49 Penesen daov povinnost.
 • Pi vystavovn faktury s penesenou daovou povinnost se cena bez dan zapisuje do kolonky Zklad dph podle pslun sazby. Pi tvorb vydan faktury pomoc tabulky zbo se vypluje cena bez dan a pslun sazba dan.
 • Nov pdavn modul - Vpis z daov evidence - umon vytvoit vpis z daov evidence v textov podob i ve formtu XML
 • Pi tovn pijat faktury pomoc tovn T (tabulkou) lze u faktur s penesnou daovou povinnost dotovat DPH.
 • V tisku vdajovho pokladnho dokladu se zatovnm je opraven text "Podpis pltce" na sprvn "Podpis pjemce".
 • V modulu Souhrnn hlen DPH je pidn seznam finannch ad.
 • V modulu Vsledovka pod tlatkem Uloit hodnoty lze uloit spoten hospodsk vsledek pro jeho pouit v modulu Rozvaha.
 • V modulu Rozvaha se zobrazuje uloen hospodsk vsledek z vsledovky a porovnv se s dajem na rozvaze. Hospodsk vsledek se d na rozvaze buto spotat jako rozdl z dk rozvahy nebo penst spoten daj z vsledovky (pokud byl pi tvorb vsledovky uloen). Zobrazuje se rovn souet aktiv a pasiv a ppadn upozornn, pokud se souty nerovnaj.
 • Zobrazuje se upozornn pi tvorb vkazu nebo plohy Dph, pokud jsou v selnku sazeb dph chybn zapsan data platnosti Od-Do u jednotlivch vzor vkaz Dph (jednotliv vkazy se asov nesmj pekrvat, jinak se me da za dan obdob nast do vkazu vckrt).
 • Tisk pokladnho dokladu se zatovnm zobrazuje i poznmku z etn vty.
 • Okno provn si pamatuje posledn nastaven od sputn programu.
 • Upraven typ psma ve vkaze Vsledovka - pouit stejn jako v Rozvaze.
 • pi tvorb sestav o dph se pouvaj etn data z pedchozho roku, pokud je datum dph v bnm roce (a pokud je pedchoz rok nastaven)
 • do kd dph je pidn vzor 17a se snenou sazbou 14 %
 • pi ronm penosu lze provat ty za jednoltiv analytiky, lze provat i ty tdy "9"
 • oprava chyby pi ronm penosu - nuloval se daj zaplaceno v ciz mn
 • analzy zvazk a pohledvek "Ke dni" jsou setdn podle nzvu odbratele / dodavatele
 • sestavy rozvaha, vseldovka, pedvaha, po. rozvaha a hlavn kniha lze v anglitin penet do Excelu s omezenm, e zhlav je v etin.
 • oprava - v tvorb vkazu piznn dph dochzelo k zaokrouhlovacm chybm v soutovch dcch
 • oprava tuhnut ve volb Banka - Zatovno na Windows Serveru 2008
 • oprava zmny data dph v etn vt pi oprav z knihy ostatnch zvazk a pohledvek
 • nov podoba faktury POLSPE (se specifikac poloek), kter umouje ke kadmu dku s daji o nzvu zbo, cen, mnostv pidat dal dky obsahujc voln popis zbo
 • oprava tisku hlavn knihy za stedisko a akci - po.stav na stran Dal byl spoten chybn
 • V knize majetku pi etnm odepisovn rovnomrnm po zvolenou dobu let (odpisov kdy 902 a 940 a kdy 998 a 999) se v ppad zhodnocen majetku odepisuje dan poet let jen pvodn vstupn cena a zhodnocen se odepisuje stejn poet let od data zhodnocen (celkov doba odepisovn se tedy prodlou). Nyn je mono, krom tohoto zpusobu, zvolit i dal monost, kdy se cel majetek vetn zhodnocen odepisuje pouze zadan poet let. Celkov doba odepisovn tedy v tomto ppad zstv nemnn nehled na zhodnocen (odpis se ale samozejmi zv). Pro pouit druhho zpsobu je teba zakrtnout monost "Dlka etnho odepisovn vetn zhodnocen".
 • nov tiskov sestava obrat dph - zobraz pohyby a obraty na tech 343 podle data dph a podle etnho obdob a rozdl mezi nimi. Lze zvolit zda etn vty se maj vybrat podle etnho obdob nebo podle data dph. Sestavu lze t pevst do Excelu.
 • oprava vpisu obrat tu dph pode data dph
 • oprava zatovn nov vty v knize ostatn zvazky a pohledvky (hlsilo chybn datum dph)
 • oprava generovn data dph u spltkovho kalende - pohledvka
 • monost v knize ostatnch zvazku a pohledvek smazat star, ji zcela splacen spltkov kalende (volba Menu - Smazat zaplacen doklady). Podmnkou je stejn variabiln symbol a stejn nzev subjektu u celho spltkovho kalende
 • oprava chybnho formtu data pi penosu do Excelu v analzch pohledvek
 • rozen pole pro IBAN
 • oprava voln dennho kurzu - nov adresa webu NB
 • oprava uloen terminlovch prv ve sprvci
 • pi voln pepotu kurzu (pomoc hvzdiky) z banky, se dosazuje mna a stka mny, pokud jsou ji zadny
 • tisk souhrnnho pokladnho dokladu - lze vybrat doklady od - do
 • oprava pi poizovn v bance, pokud se dek vpisu sproval s vce fakturami, dal poizovan adek nelo sprovat
 • souhrn hlen dph obsahuje kontroln souet vech poloek
 • V knize pijatch a vydanch faktur se msto pojmu "dobropis" pouv "opravn daov doklad".
 • Ve volb menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta - 23 Zkladn daje pro vydan faktury - lze vybrat, zda se v knize vydanch faktur m zadvat variabiln symbol. Pokud se nezadv, polko se vbec nezobrazuje a do etnho denku se automaticky dosazuje jako variabiln symbol poizovac slo faktury.
 • Okna pro knihy faktur jsou zmenen (na vku) , aby se vela i na mal obrazovky (netbooky, tablety).
 • balek 44g opravuje datum dph v etnch vtch u vydanch faktur (msto data vystaven dosad etn obdob z etn vty) - chyba mohla vzniknout pi zatovn vydan faktury v balku 44 nebo 44a
 • volba Vpisy obsahuje novou monost Obrat tu dph podle data dph, kter spote obraty a rozdl obrat na tech dph nikoli podle etnho obdob (jak je to zobrazeno v rozvaze), ale podle daje Datum dph
 • oprava azen tlatka Uloit v knize dolch faktur, tisk selnku kontakt obsahuje IBAN a BI
 • balek 44e obsahuje zlepen pi prci s datem dph (pi vytven faktury podle vzoru a pi tovn podle vzoru)
 • zajiuje sprvnou tvorbu vkazu dph od dubna 2011 (faktury s datem dph dubnovm, kter vak podle obdob byly zahrnuty jet do beznovho vkazu dph, budou v dubnovm vynechny)
 • oprava zpisu vytiten pkazu k hrad
 • oprava nastaven sazby dph pi zaloen nslednho klienta
 • oprava azen polek pi zadvn stek v knize vydanch faktur
 • balek 44d opravuje chybu ve vpotu vkazu dph obsaenou v pedchozm balku
 • rovn zajiuje, e pi tvorb vkazu za bezen 2010 se bude jet pouvat jako rozhodujc datum pro zahrnut do vkazu dph datum zdanitelnho plnn (respektive polko Obdob z etn vty), teprve od dubna se bude brt v vahu nov datum dph
 • do knihy pijatch faktur a knihy ostatnch zvazk a pohledvek pidna poloka Datum dph. Stejn poloka pidna i do etnho denku.
 • kdy dph jsou spojeny s konkrtnm vzorem vkazu dph (nyn vzor 17). Vzor je oznaen datem od kdy do kdy plat. Po oteven klienta se nyn nate nov vzor 17 a piad se k nmu kdy dph. Pi poizovn dat se existence kdu dph kontroluje podle data dph na pslun vzor.
 • nov program pro tvorbu vkazu dph (ve volb Vkazy a pdavn moduly). Ve starch klientech (do roku 2010) se nadle spout star modul, v novch klientech se spout nov modul. Pro jeho pouit je teba ve volb selnky - Kdy dph ke kad sazb piadit slo pslunho dku vkazu dph.
 • balek 44b obsahuje navc opravu chyby balku 44, nkter vylepen pi prci s piznnm dph a t tisky pkaz k hrad pouvajc esk slo tu (s kdem bany za lomtkem) nebo mezinrodn slo IBAN a BIC.
 • oprava otevrn souboru majetek po zatovn odpis
 • rozen mezery mezi sloupci Rozdl a Doklad v sestav provn
 • oprava chyby, kter nkdy zabrnila vstupu do klienta
 • souty v knize Banka - Menu
 • pi tovn bankovnho dku s platbou vce faktur v ciz mn, pokud vlivem zaokrouhlovacch rozdl pesahuje celkov stka hodnotu v dku banky, program oznm velikost rozdlu a posledn etn vtu je pak mono o tuto sku upravit.
 • oprava chyby v balku 43c, kter znemoovala zpis platby faktury pmo v knize faktur
 • pi platb vce faktur jednm dkem bankovnho vpisu lze do platby zahrnout i dobropisy
 • oprava chyby v balku 43b
 • po uloen opravy bankovnho dku se zpt nastav pvodn filtr, pokud byl njak zadn
 • bylo pepracovno tovn banky tabulkou
 • oprava zpisu run zadvanho daovho odpisu do tiskovch sestav
 • v Bance monost jednm dkem zaplatit vce faktur pomcoc tlatka Menu - Platba vce faktur
 • Pi tovn banky hromadnm nebo tabulkou se u bankovnho dku, kterm je zaplaceno vce faktur generuj etn vty ke kad faktue zvl᚝. Pokud souet plateb faktury je men ne stka v bance (dek vpisu nen pouit cel k zaplacen vce faktur), pak pi tovn tabulkou se nabdne zatovn zbvajc stky s monost zadat libovoln variabiln symbol ppadn slo faktury. Hromadn tovn takov dek nezatuje.
 • ve volb Tisky - Sestavy lze vymazat vechny uloen sestavy
 • ve volb Vkazy / pdavn moduly je nov modul Souhrnn hlen dph pro vytvoen hlen plnn do zem EU v XML formtu
 • ve volb Vkazy / pdavn moduly je nov modul Import bankovnch vpis z Excelu
 • oprava upomnek - texty se penej do nslednho ronho klienta
 • oprava vbru bankovnho tu pi poizovn novho dku bank. vpisu
 • nov formul piznn DPH vzor 16 pro rok 2010 (v balku 41a je oproti balku 40 oprava externch odkaz excel vzoru piznn)
 • ve volb provn umouje tlatko Skupiny do excelu vytvoit sestavu jak pro syntetick, tak analytick et zvazk nebo pohledvek
 • vbr podle podmnky v knihch faktur umouje vybrat stornovan doklady
 • pi tovn dph se kontroluje, zda zadan kd sazby dph odpovd dani na vstupu nebo na vstupu podle strany tu 343 a definici v selnku sazeb dph (kontrola se neprovd pi tovn pohybovnkem).
 • oprava tovn pokladny podle textovch poznmek
 • monost omezen prv na serveru pi terminalovm pstupu - lze povolit nebo zakzat spoutn aplikac (Word, Excel, OpenOffice, Internet Explorer, IsDoc reader, ostatn aplikace), ppadni zakzat ukldn tiskovch a exportnch soubor na lokln disky serveru. Omezen lze nastavit v menu Sprvce na kart Terminlov prva. Tato omezen plat pro vechny uivatele programu ExWin s vjimkou sprvce. V menu Sprvce na kart Uivatel a hesla lze povolit nktermu uivateli, kter nen sprvcem systmu, Pln terminlov prva - v tom ppadi m dan uivatel spoutn aplikac i ukldn na lokln disk na terminlu povolen bez ohledu na nastaven terminlovch prv
 • oprava zaloen zpotu, pokud obsahuje i ostatn zvazky nebo pohledvky.
 • oprava asovho odepisovn - umouje potat daov odpis na zadan poet msc ponaje mscem pozen.
 • oprava etnho odpisu podle kdu v ppad ron periody vpotu etnch odpis.
 • pidna verze tiskov podoby faktury s raztkem uren pro terminlov provoz programu na vzdlenm serveru (faktura m zmenen formt)
 • tisk pkazu k hrad umouje vybrat ze seznamu bu vechny faktury nebo jen faktury, kter maj oznaen zpsob hrady bankou nebo zpoet (v pedchozm balku chybla monost "zpoet" a vbr byl mon jen v ppad vydvn faktur v K i v ciz mn).
 • pi tvorb zpotu se ped jeho zaloenm automaticky zkontroluje, zda vechny poloky jsou od tho odbratele / dodavatele (pokud je ovem u vech poloek uvedeno slo kontaktu) a pokud se jedn o stejn kontakt, tiskne se na sestavu text dohody o zpotu.
 • oprava generovn sla faktury po zobrazen dokumentu z elektronickho archivu a stisku klvesy F7
 • monost runho zadn daovho odpisu, kter se pak nepot, ale pi ron zvrce majetku se pouije zadan hodnota. Program upozorn, pokud takto oznaen majetek m run zadvan odpis nulov.
 • prava tabulky Pehled zatovanho v knihch faktur pro zatovn zpotu
 • oprava zobrazovn uloench poznmek v pokladn
 • oprava automatick indexace
 • oprava chyby - automatick indexace po vstupu do klienta mazala posledn slici estimstn etn osnovy
 • odstranna chyba, kter se nkdy mohla vyskytnout pi zakldn novho tu
 • pokud b program na systmu, kde nen instalovno esk tdn, nastav se tdn anglick
 • oprava chyby, kter se obas vyskytla pi zaloen novho archivu Zela
 • je doplnna  npovda k archivnmu systmu Zela + manul v PDF
 • pi hrad faktury z banky nebo pokladny se zobrazuje okno pro zaznamenn platby vedle okna pslun knihy faktur (pokud se to tak na obrazovku vejde)
 • pi tisku pkazu k hrad se po zmn tdn zobraz seznam faktur od prvn faktury dle zvolenho tdn
 • oprava penosu dk definovatelnch vkaz obsahujcch pouze text do Excelu
 • obsahuje archiv elektronickch dokument Zela
 • pi tvorb pkazu k hrad pijatch faktur lze vybrat, zda se maj zobrazit jen faktury oznaen jako placen bankou nebo vechny
 • po zatovn faktury pomoc tlatka tuj D se faktury posunou na dal fakturu v poad
 • v nabdce klient se nabzej jen klienti, do kterch m uivatel pstupov prvo
 • v bance se zobrazuje konen stav tu a souet za vpis, kter je prv vybrn, rovn i stka jakou je ji vpis zatovn
 • v knihch faktur lze po zatovn faktury tabulkou zatovat vt stku ne je celkov stka na faktue
 • ve vpisech etnho denku lze pepnout mezi dvoudkovm a jednodkovm zobrazenm (u jednodkovho jsou uvedeny oba ty m dti a dal vedle sebe). Tvorba jednodkovho vpisu me trvat del dobu podle mnostv dat a rychlosti potae
 • ve vpise etnho denku lze poklepnm myi na daj ve sloupeku Faktura nebo slo zobrazit strun daje o faktue, ppadn pokladnm dokladu nebo dku bankovnho vpisu. Pokud je k dokladu piazen i el. dokument v archivu Zela, lze jej zde zobrazit.
 • v knihch faktur pomoc tlatka Vyhledat (ppadn Menu v knihch Pokladna, Banka a Majetek) lze vybrat doklady s piazenm el. dokumentem nebo bez nj
 • zmna zpsobu vpotu DPH v knihch po stisku klvesy F5 - krom starho zpsobu vpotu (z celkov stky a ze zkladu dph) pibyly dal monosti (nap. z dan, z stky celkem za jednotliv sazby nebo kombinace rznch zpsob)
 • oprava chyby pi ukldn zmny textu vydan faktury
 • oprava tisku pokladnho dokladu se zatovnm pro vce pokladen, kdy jsou v rznch pokladnch pouvna stejn sla doklad
 • na pokladn doklad se navc tiskne slo pokladny
 • oprava tisku zpotovho listu
 • vkazy Rozvaha a Vsledovka nyn obsahuj tlatko Rychl vpoet, kter pepote vechny hodnoty a vyvol tisk sestavy. Oba vkazy nyn t umouj uloen dat za minul obdob pro pt pouit (buto uloen sloupeku Minul obdob pro optovn vpoet tho roku, nebo uloen sloupeku Netto, resp. Bn obdob, pro vpoet v nsledujcm roce).
 • automatick provn plateb a faktur v bance (volba Banka - Menu - Automatick provn) nyn vyhledv platby vydanch faktur i podle variabilnho symbolu faktury, nejen podle sla faktury
 • stejnou fakturu lze pout ve vce rznch zpotech
 • lze vytvoit zpoet zvazk a pohledvek pro rzn odbratele a dodavatele v rmci tho zpotu
 • odsouhlasen zpoet zvazk a pohledvek lze automaticky zatovat
 • v bance je mono zadat poten stav tu zporn
 • oprava dku rozdlu aktiv a pasiv (resp. vnos a nklad) u sestav v anglitin
 • oprava soutu obrat M dti v dku rozdlu aktiv a pasiv na sestav Rozvaha syntetick za firmu
 • monost zaloen (a tovn) spltkovho kalende pro pohledvky
 • oprava zakldn novho tu pi tovn v knihch
 • rozen nastaven oprvnn jednotlivch uivatel - lze urit, kter uivatel sm do kterho klienta, ppadn, zda v tomto klientovi m oprvnn sprvce
 • slo dku sazby dph se zapisuje i do sestavy o dph v Excelu
 • oprava tisku vdajovho pokladnho dokladu (netisklo slovo tisc u stky 250 000 K)
 • oprava penosu vydanch faktur do Excelu - daj zaplaceno v ciz mn
 • do selnku sazeb dph pidna poloka dek, podle kter je pak setdna sestava o dph
 • v tovn je monost importu uloench vzor etnch doklad z jinho klienta (nebo i z jakkoli sloky)
 • oprava soutovho dku tiskov sestavy Vsledovka za msce
 • nov formul pro tisk daovho piznn DPH (v modulu pro tvorbu piznn je teba nejprve stisknout tlatko "Vybrat jin typ formule Piznn" , pak tlatko "Nov" , poklepat my na vzor DPH2009a.xls a stisknout tlatka "Uloit" a "Vybrat". Pot je jet nutn vyplnit definici dk a text)
 • oprava nastaven dat pedchozho klienta (balek 35 zpsoboval obas zobrazen dat pedchozho klienta msto aktulnho) - dleit oprava.
 • oprava pehledu zatovn faktur - vynechn stornovanch faktur a zahrnut zpotu mezi vydanmi a pijatmi fakturami
 • oprava penos faktur do Excelu
 • oprava opakovanho importu na centrln pota a nkter dal chyby balku 35b
 • v selnku kontakt je nov tlatko Zaloit analytick ty, kter vygeneruje novou volnou analytiku t 311 resp. 321 pro dan kontakt a po uloen dat zalo nov ty (pouze pokud jsou u kontaktu zakrtnuta polky Odbratel, nebo Dodavatel, ppadn ob u definice kontaktu). Zaloen ty maj jako nzev tu uvedeno jmno kontaktu.
 • V bance upraveno tdn podle sla tu, sla vpisu a data
 • V knize vydanch faktur se kontroluje, zda ji nen zadan faktura se stejnm variabilnm symbolem
 • Pi exportu dat z perifernho potae na centrln se pen sprvn i stka Osvobozeno od dph v ciz mn
 • Zlepen export plateb faktur z perifernho potae na centrln pomoc jedinenho slovn vt
 • Pi odesln faktury se automaticky piad e-mailov adresa odbratele z selnku odbratel
 • Automaticky se nabzej ji nkdy pouit poznmky a texty k dokladm pi jejich zakldn a editaci. Tyto texty lze i mnit, ppadn mazat ve volb Soubor - selnky - Poznmky a texty. Ve volb Soubor - Nastaven lze tyto automatick poznmky vypnout (zvl᚝ pro knihy a pro etn vty).
 • Program ExWin 2 spolupracuje s archivem elektronickch dokument ELO a me vyuvat vlastn systm elektronickch dokument Zela
 • Oprava tovn dph v knize ostatnch zvazk a pohledvek pomoc pohybovnku
 • Oprava tisku inventurnho seznamu pro hromadn drobn majetek
 • V knize Pokladna nov monost hromadnho tovn podle textovch poznmek
 • Oprava chybnho tisku ji odsouhlasenho zpotu
 • Automatick tovn kurzovch rozdl i pro dobropisy
 • Lze mazat (ppadn mnit) uivatelsk uloen podmnky pro vyhledvn
 • V knize ostatnch zvazk a pohledvek lze vybrat slo tu z selnku bankovnch t (po poklepn my na oknko pro slo tu nebo stiskem klvesy F3)
 • U sestav rozvaha a vsledovka jsou opraveny souty obrat v dce konenho rozdlu aktiv a pasiv (resp. vnos a nklad)
 • Sestavy rozvaha a vsledovka lze vytvoit za jednotliv msce (volba Tisky tlatka Rozvaha po mscch / Vsledovka po mscch)
 • Volba Tisky umouje u nkterch sestav vytisknout i anglickou (nkde i nmeckou) verzi - v tom ppad je nutn, aby v selnku t byla jako nastaven jazyk pouita etina, jako jazyk 1 Anglitina a jako jazyk 2 Nmina
 • Je mono v Menu - Nstroje - Nastaven potovnho klienta nastavit, zda se k odesln poty m pouvat standardn potovn klient Windows nebo zda se m pota odeslat pmo programem ExWin2. Toto nastaven je vzno na konkrtn pota, kad pota v sti tedy me pouvat jinou e-mailovou adresu.
 • oprava tisk sestav o zmnch prvotnch doklad (volba menu - Nstroje - Pehled zmn prvotnch doklad).
 • oprava tisk pokladnch doklad s tiskem zatovn v ppad zatovn jednoho dokladu vce etnmi vtami.
 • v knize ostatnch zvazk a pohledvek lze zaloit krom leasingu i obecn spltkov kalend (jako spltky zvazku).
 • balek obsahuje i vkazy Rozvaha a Vsledovka ve verzi 1.4
 • Oprava vpisu kumulovanho provn v ciz mn.
 • prava importu bankovnch vpis.
 • v hlavnm menu ve volb Nstroje je nov volba Pehled zmn prvotnch doklad, kde je mono zobrazit vechny dodaten proveden zmny na prvotnch dokladech i v etnch vtch ve zvolenm obdob - lze zobrazit vechny zmny, nebo jen zmny vybranch daj.
 • Tisk pokladnho dokladu me obsahovat i zatovn dokladu ( v tom ppad se tisknou nejve dva doklady na strnku).
 • oprava chyby pi tisku nvrhu na vzjemn zpoet pohledvek a zvazk pi sten platb faktury.
 • oprava stahovn kurzovnho lstku ve Windows Vista.
 • v okn Provn tlatko Skupiny do Excelu (kter rozdl dlun pijat nebo vydan faktury do skupin podle toho, kolik dn jsou po datu splatnosti) se ke kad faktue navc penej i daje o nzvu, IO a adrese dodavatele (resp. odbratele).
 • pi penosu faktur do Excelu (ppadn jinch formt) lze vybrat i poloku Zaplaceno v ciz mn. Podle tto poloky lze nyn i vyhledvat ve vbru podle podmnky
 • pi zadvn novho pokladnho dokladu se automaticky dopluje mna pokladny podle sla pokladny.
 • naten vzoru uloenho etnho dokladu umouje zadat i nov slo pokladnho dokladu nebo bankovnho vpisu a nov slo faktury. Je opravena chyba pi zadvn novho sla akce.
 • oprava chyby pi runm vbru etnch vt k zatovn vygenerovanch ve volb Hromadn tovn v knihch faktur.
 • je mono dvat stejn sla dokladm v knize ostatnch zvazk a pohledvek jako ve fakturch, ani by se pak pletly etn vty (podmnkou je, e v knize ostatnch zvazk a pohledvek se v tom ppad nepouvaj ty 311 a 321). Vce vak doporuujeme pouvat jin sla ostatnch zvazk a pohledvek ne jsou sla pidlovan fakturm.
 • v knize vydanch faktur je v monosti rychlho vyhledn (tlatko Hledej) monost vyhledvat i podle variabilnho symbolu.
 • penos definovatelnch vkaz do Excelu pen i formtovac dky (nadpisy, podtren, przdn dky).
 • pi dotovn DPH u vydanch faktur z EU opravena chyba, kdy program nkdy chybn zaokrouhlil vypotenou stku a vyadoval zatovat navc 1 hal.
 • tisk vybranch etnch doklad zahrnuje nyn jen etn vty z vybranch doklad, kter spadaj do zadanch msc (dve zobrazoval vechny vty vybranch doklad).
 • soust servisnho balku jsou i nov moduly vkaz Vsledovka a vkaz Rozvaha verze 1.3
 • pidna UniCredit Bank do homebankingu , pi importu vpis z banky monost zmnit slo faktury
 • pi vytvoen zpotu zvazk a pohledvek se d zadat i mnit datum na tisku dohody o zpotu (pi tvorb zpotu jsou vak nadle zahrnuty vechny zvazky a pohledvky, kter jsou v knihch evidovny, nehled na jejich datum)
 • zpoet zvazk a pohledvek me obsahovat i neuhrazen dobropisy
 • tiskov podoby vydanch faktur byly rozeny o monost pidat na fakturu obrzek raztka (ppadn raztka a podpisu). Obrzek mus bt umstn v adresi klienta Kl.. a mus mt nzev RAZITKOF.jpg
 • v knihch faktur je pod oknkem Zaplaceno dal oknka Zbv k hrad. Pokud faktura nen zaplacena, m lutou barvu, pokud je navc prol splatnost, zobrazuje se dlun stka tun.
 • v knihch faktur lze nadefinovat nzev polka pro stku zlohy (v hlavnm menu - Soubor - Monosti - karta Nastaven klienta - poloka 23 Zkladn daje pro vydan faktury ).
 • oprava - pokud byla zakzno opravovat prvotn doklady po jejich zatovn, nelo poizovat nov pokladn doklady.
 • oprava - pi roztovn stky v ciz mn v pokladn na vce tu pomoc tovn tabulky nkdy program chybn vypotal stku, kter jet z dokladu zbv k zatovn.
 • oprava vyhledn jinho zvazku nebo pohledvky v knize pi provn z banky.

 • V oprav 28b byly odstranny nkter nedostatky v pvodnm balku . 28.
 • prava tovn ronch kurzovch rozdl (po zatovni rozdlu se jet uprav celkov cena na faktue o spoten kurzov rozdl).
 • pi generovn leasingovho kalende se generuj dal sla dokladu v nsledn ad po zadanm dokladu o prvn spltce i v ppad, e v sle dokladu jsou krom slic i psmena.
 • v knize vydanch a pijatch faktur v Menu je volba pro hromadn zatovn kurzovnch rozdl nezaplacench faktur ke konci etnho obdob.
 • Od roku 2008 nelze pouvat odpisovou skupinu 1a
 • Lze povolit nebo zakzat zmnu doklad v knihch, pokud byl ji doklad zatovn (v menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta - nastaven . 44 )
 • Oprava chyby, kdy nela prohlet poznmka k faktue penesen z minulho roku
 • oprava pepsn sla nov poizovan faktury pi zapsn textu k faktue
 • nov klient se zakld se snenou sazbou dph 9 %
 • tabulka sazeb a kd dph je upravena na snenou sazbu 9%
 • oprava zatovn pokladnho dokladu v ciz mn, pokud je teba jeden doklad zatovat na vce etnch vt
 • zmna adresy strnky kurz cizch mn v NB
 • automatick dohledn plateb faktur v bance ( Banka - Menu - Automatick provn )
 • oprava zadvn podmnky - Empty (przdn poloka) v knihch
 • v bance zadan filtr zstane nastaven i ve volb hromadn tovn
 • oprava zapisovan text do tabulky faktury
 • Do okna Provn faktur a plateb bylo pidno tlatko Skupiny do Excelu, kter vytvo sestavu v Excelu, kde rozdl nezaplacen pijat nebo vydan faktury podle skupin, jak dlouho jsou po termnu splatnosti. Podmnkou pro vytvoen sestavy je provst kumulovan provn v K pro et 311 nebo 321
 • pi vytvoen penalizan faktury lze zadat, ke ktermu datu se m spotat penle
 • oprava chyby v tisku karty neodepisovanho majetku
 • zadvat poten stavy banky a pokladny me jen sprvce v menu Soubor - Monosti - Nastaven
 • Kontrola dat kontroluje zadn potenho stavu pokladny a banky v ciz mn
 • oprava chyby znemoujc u nkterch faktur z EU dotovat dph
 • Vkazy Rozvaha a vsledovka lze vytisknout v podob oficilnho formule, ten lze uloit do formtu PDF, Html nebo Word a odeslat e-mailem
 • u vydanch faktur je pidna poloka variabiln (provac) symbol. Pokud nen vyplnna chov se program jako v pedchozch verzch, pokud je vyplnna, me se v bance a v pokladn provat jak podle sla faktura (zape-li se provac symbol do polka Faktura), tak podle tohoto novho provacho symbolu (zape-li se slo do polky Variab.symbol). Do etn vty se penej z faktury oba daje, pokud jsou oba vyplnny, jinak se program chov jako dosud, to jest slo faktury se penese jak do polka Faktura, tak do polka Variab etn vty.
 • pedvahu lze pevst do Excelu (volba tisky)
 • v pedvaze se zobrazuj i ty, kter maj poten i konen stav 0.00, ale bhem vybranho obdob maj obrat
 • pi exportu dat dle vbru se pi kopii etnch vt penej i definice vkaz rozvaha a vsledovka a rovn uloen vzory etnch doklad.
 • odstranna chyba pi tovn pohybovnkem
 • pi tovn pomoc pohybovnku se penej stky z dokladu (pokud klient nen pltce dph), pokud je pohyb definovn pro zadvn stediska a akce, tak se automaticky penese i slo stediska a akce
 • pi zadvn tabulky zbo u vydanch faktur s cenou bez dph se po zaokrouhlen dph (je-li nastaveno) nezmn souet cen bez dph, ale dopote se celkov stka.
 • pidna anglick verze faktury (lze nastavit v menu Soubor - Monosti - karta Nastaven klienta - Tiskov podoba faktury - FAKTA) pro standardn podobu i pro podobu systmu Pohoda (lze nastavit v menu Soubor - Monosti - karta Nastaven klienta - Tiskov podoba faktury - POHA)
 • standardn verze vystaven faktury nyn neobsahuje souty za jednotliv dky tabulky. Pokud chcete tyto souty zachovat, vyberte podobu faktury nazvanou SOUCET (v menu Soubor - Monosti - karta Nastaven klienta - Tiskov podoba faktury)
 • odstranny nedostatky pi ukldn faktur podle uloenho vzoru
 • Vytvoen nslednho ronho klienta penese i zadan msta dodn v selnku kontakt
 • V okn pokladna je tlatko s ikonou tiskrny pro rychl tisk prv vybranho dokladu
 • z pokladny lze provat hradu dobropisu v knihch faktur
 • po vstupu do knih se zobraz posledn doklad (v setdn podle sel)
 • Oprava zpisu data splatnosti v tisku pkazu k hrad
 • Oprava chybn kontroly sla akce v pokladn a nepesnho zobrazen seznamu faktur pi tisku hromadnho pkazu k hrad
 • tabulka pro pm zpis etn vty byla rozena o nov polko dek - pro poadov slo dku bankovnho vpisu. Pokud je nastaveno ukldn sla dku do etnho denku je nutn toto slo vyplnit
 • oprava tisku inventurnho soupisu
 • tiskov sestavy pouvaj standardn fonty Ariel msto dvjch Helvetica
 • rychl uzaven prv aktivnho okna stiskem klves Alt Q
 • sla etnch doklad se zapamatuj oddlen pro kadou knihu (pokud je tato funkce zapnuta v menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta - Pamatovn sla dokladu )
 • oprava odesln elektronickho pkazu k hrad a inkasu
 • oprava tisku sestavy o DPH
 • odesln dat dle vbru lze volat pmo z Menu - Nstroje
 • vechny tisky umouj uloit sestavu do PDF, HTML, Wordu, Open Office a dalch formt, uloenou sestavu lze ihned odeslat mailem, nebo zobrazit pslunm programem.
  POZOR !!
  Pro uloen do Wordu a Excelu mus bt instalovna MS Office (pokud je instalovna verze ni ne MS Office 2000 nebude fungovat penos do Wordu a pouze nkter penosy do Excelu). Pro penos do Open Office mus bt na potai instalovna Open Office CZ (verze 2.0 nebo vy). Penosy do Excelu nejsou u vech sestav.
  Sprvn zobrazen etiny ve formtu PDF vyaduje eskou verzi prohlee Adobe Acrobat Reader, pokud vak chcete soubory pouze do formtu PDF ukldat a nikoli zobrazovat, nemus bt na potai Acrobar Reader vbec nainstalovn.
 • v analzch zvazk a pohledvek lze z analz vylouit faktury, u nich je nedoplatek ni ne zadan stka
 • V tisku upomnek lze definovat vce text, na upomnku se me tisknout jin telefon, e-mail a jin jmno osoby, kter upomnky vyizuje (oboj lze nastavit ve volb Soubor - Monosti - Nastaven klienta - Zkladn daje o klientovi )
 • Vpisy sout za doklad - lze vybrat filtr od sla dokladu do sla dokladu
 • oprava tovn DPH tabulkou v knize ostatnch zvazk a pohledvek, oprava sestavy pehled zatovanho v knize ostatnch zvazk a pohledvek
 • naten dat z vbru pmo nate data ze zvolenho ZIP souboru
 • zjednodueny hlky pi hromadnm tovn
 • oprava pohybu kurzoru - po zadn zlohy v knihch sko kurzor pmo na tlatko Uloit.
 • Ve volb provn pokud se na dku v tabulce, kde je uvedena faktura (slem faktury nebo variabilnm symbolem) stiskne tlatko "Zobraz fakturu", zobraz se pslun kniha faktur (nebo kniha ostatnch zvazk a pohledvek) s touto fakturou. Msto stisku tlatka je t mon poklepat my na polko s slem faktury.
 • Ve volb provn se ve sloupeku Rozdl ji nezobrazuje slovo "Nesprovno", ale skuten stka, pokud ovem zakrtnete ped provnm polko "Nesprovan oznait slovy" bude rozdl opt oznaen slovn.
 • Ve volb provn jsou jednotliv doklady v tabulce rozlieny barvou dku (vechny dky tho dokladu maj stejnou barvu)
 • Ve volb provn se ve sloupeku Rozdl uvd nesprovan stka jen u poslednho dku danho dokladu (pokud je t doklad uveden vce dky, maj ostatn dky uvedenu hodnotu 0 a rozdl je uveden jen v poslednm dku dokladu).
 • Pokud se ve volb provn porovnaj vsledky provn s pslunou knihou faktur lze, krom celkov sestavy o nalezench nesrovnalostech, vybrat jen zvolen typ chyby (sestava se tm zkrt a zpehledn).
 • Lze zadat ron poten zstatek vsledkovho tu pro danou akci, vsledovka za akci pak me obsahovat poten ron stavy, ron penos pak pen konen stavy za akci do dalho roku (pouze ovem pro akce uveden v selnku akc). Tuto vlastnost je teba nastavit v menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta - Pouvan akc. Standardn je pouvn po. stav za akce vypnuto.
 • Lze kontrolovat, zda zadan akce existuje v selnku akc. Tuto vlastnost je teba nastavit v menu Soubor - Monosti - Nastaven klienta - Pouvan akc. Standardn je kontrola existence akce vypnuta.
 • U kad akce lze zadat, pro kter stedisko je akce urena. Tuto akci pak nelze pout pro jin stedisko.
 • Z vbru akce z selnku pi poizovn lze nyn ihned zaloit novou akci (podobn jako je tomu u selnku t nebo stedisek)
 • Knihu faktur lze penst do Excelu. V tom ppad sestava obsahuje i daje : typ faktury, slo stediska a akce a pedmt fakturace
 • Banka - Pehled zatovanho - lze zobrazit stku zatovn jednotlivch dk vpisu (tlatko Zobraz dky vybranho vpisu) s vyznaenm, kter dek je zatovn nesprvn (stka zatovn nesouhlas s stkou v etnm denku)
 
© WebAdys 2006