Znovu


Today is 5.2.2023   
  Formy spoluprce
[Zpt]  

tovn ve ZNOVU - systm "Krabice od bot"


Jde o klasick postup veden externho etnictv.
 • Klient - podnikatel bn produkuje a pijm doklady (faktury, tenky, bankovn vpisy). Ty odkld do "Krabice", kterou v dohodnutch intervalech (msc, tvrtlet)ped do ZNOVU. Ve ZNOVU probhne posouzen doklad, zaloen (nalepen) do patinch sloek, zpis do knih v potai (kniha dolch faktur, pokladna, banka.) a zatovn. Kad zatovan doklad je oznaen raztkem ZNOVU. Tm etn firma pebr odpovdnost za jeho zatovn.
 • Po zatovn jsou produkovny v psemn, nebo elektronick form zkladn dokumenty jako Vsledovka, Rozvaha, vkaz DPH s plohou, pehledy zvazk a pohledvek, nvrh daovho piznn a ppadn dal dle dohody
 • Pi nejbli dal nvtv s "Krabic" si podnikatel pebr uspodan doklady a dohodnut vstupn sestavy.

Uveden postup, termny a garance jsou zachyceny ve smlouv o dlo.

Tato forma je stle vyuvna pedevm drobnmi podnikateli. Ti si vtinou informace o stavu firmy udruj bu pmo "v hlav", nebo na neformln podprn evidenci. Od veden etnictv oekvaj pedevm to, aby obstlo ped ppadnmi kontrolami.

tovn u klienta- systm "Doklady le, etn b"


etn program ExWin, jeho je ZNOVU autorem, umouje efektivn dlbu prce mezi klientem a etn firmou.

To je zajitno nsledovn:
 • Program je instalovn na PC u klienta.(Program, instalace i jeho prbn aktualizace je zahrnuta ve standardnch cench etnch prac.)
 • Pracovnci klienta mohou v ExWin aktivn vystavovat faktury, pokladn doklady, upomnky, pkazy k hrad, importovat bankovn vpisy. Zrove maj v kadm okamiku k dispozici vpisov apart (stavy, pohyby a vvoj t), analzy platebn morlky odbratel, stav majetku, daov povinnosti atd.
 • Program je oteven okolnmu svtu - lze importovat elektronick bankovn vpisy, kursovn lstek NB, exportovat elektronick faktury a pkazy k hrad. Pro ZNOVU nen problm zajistit importy dat z jinch (fakturanch) systm
 • etn ZNOVU v dohodnutch termnech - obvykle 2 - 4x za msc navtv klienta, zkontroluje doklady a klientovy zpisy do potaovch knih a provede jejich vlastn zatovn. Kopii dat si odn do ZNOVU k dal analze.

Tmto zpsobem veden etnictv me pak fungovat jako zdroj aktulnch informac pro zen firmy. Klient m neustle k dispozici vechny sv doklady. Pevn st klient ZNOVU dnes vyuv prv tuto formu.tovn na serveru - systm "Doklady le, Internet b"


etn program ExWin umouje veden etnictv prostednictvm vzdlen plochy (terminlovch slueb) na serveru.  Pro tento zpsob ZNOVU dv klientm k dispozici zdarma prostor na vlastnm serveru, ppadn je mono pracovat na serveru klienta.
Zpsob tto formy spoluprce je mono charakterizovat nsledovn:
 • Jsou k dispozici vechny vhody reimu tovn u klienta.
 • Klient se me pipojovat k etnictv z kterhokoli potae s pstupem ke vzdlen ploe Windows serveru.
 • Prci se vzdlenm klientem podporuje navc i archiv elektronickch dokument ZELA.
  Jde o programov apart, kter umouje systematick ukldn doklad v elektronick podob (nap. faktur, kter poslaj dodavatel e-mailem, nebo paprov doklady oskenovan). Dokumenty je pak mono kdykoli zobrazit na vzdlen ploe, ani by bylo nutno je vyhledvat v "paprovm" archivu.

Tento zpsob reln otevr prostor pro vzdlenou spoluprci a zrove eliminuje problmy, spojen s dvkovm penosem dat.

Poznmka: Vechny ve uveden systmy jsou aplikovny v ad variant, kde se  mohou prolnat prvky kadho  z nich. Dal vvoj ExWin je veden tak, aby co nejvce vyuval prosted Internetu a omezil tak fyzick transport lid i dokument. Publikovn vstup v tomto prosted zrove umon okamitou informovanost kompetentnch pracovnk

Import dat ze stvajcch systm


Nai programtoi jsem schopni datov propojit stvajc software klienta (skladov,prodejn,zakzkov a jin systmy) s programem ExWin. Tm se zjednodu a urychl tovn a odstran se nebezpe chyb vznikajch pi optovnm poizovn doklad vznikajch v jinch systmech.

Rekonstrukce


     ZNOVU zajiuje pro klienty i rekonstrukce jejich etnictv. Vedle etn odbornosti pi tom uplatuje sv programtorsk zzem. Mme zkuenosti s konverzemi dat z rznch etnch systm do ExWin (napklad ze systm Pohoda, Abra, Ekonom). Tm je mono odbourat "manuln" prci s optovnm poizovnm doklad, a je tak dosaeno vy efektivity a je zrove mono vnovat vce asu vlastn odborn rekonstrukci.
Kad takov akce vyaduje individuln posouzen a postup i as programtor a nejzkuenjch etnch.

Mzdov agenda


     je vedena dsledn ve ZNOVU. Nezbytn psemn podklady pro mzdy jsou do ZNOVU dodvny potou, i poslem a to bu jako originly, nebo kopie. ZNOVU si po nezbytnou dobu (dle smlouvy) vede patin sloky kopi s tm, e originly vrac obratem klientovi k archivaci. Podklady pro msn vplaty jsou do ZNOVU zaslny faxem, mailem, ppadn potou.
Zkladn vstupy - vplatn psky, pkazy k hrad a pehledy opt mohou nabvat formu "paprovou", nebo elektronickou. Pro pihlaovn a odhlaovn pracovnk a pro dal styk s ady je vyuvn elektronick podpis.
Smluvn je garantovna ochrana osobnch dat.
 
© WebAdys 2006