Znovu


Dnes je 5.2.2023   
  Účetní systém ExWin2 - kontrolní hlášení dph
[Zpět]  
Kontrolní hlášení dph


Pro vyplnění XML souboru kontrolního hlášení je potřeba každou účetní větu, která má být zahrnuta v kontrolním hlášení označit oddílem kontrolního hlášení (A1 - A5, B1 - B3), případně i kódem předmětu (nebo režimu) plnění. Tyto údaje lze zapsat jak přímo do účetní věty, tak je lze zapsat k jednotlivým daňovým dokladům v knihách:

 • vydané faktury
 • přijaté faktury
 • ostatní závazky a pohledávky
 • pokladna

Pokud jsou údaje kontrolního hlášení zapsané u dokladu v okamžiku jeho účtování, pak se do účetní věty dosadí tyto údaje automaticky. Pokud však se údaje o kontrolním hlášení na dokladu mění dodatečně (až po zaúčtování dokladu), je nutné tyto údaje dodatečně opravit i v účetních větách, kterými je tento doklad zaúčtován.

Automatické doplnění údajů do účetní věty se provede v následujících typech účtování v knihách:

 • účtuj P - pohybovníkem
 • přímé zapsání nové účetní věty
 • účtuj T - tabulkou
 • účtuj D - předdefinovaným způsobem
 • hromadné účtování
 • účtování podle poznámek v Pokladně
 • účtovací tabulka v Pokladně
 • účtuj EU v knize došlých faktur (jen verze ExWin 2.1)
 • účtování leasingu / splátek v knize OZP

Při účtování T,D a hromadném účtování se údaje o kontrolním hlášení nezapisují do účetních vět o zaúčtování zálohy. Údaje o kontrolním hlášení se rovněž nezapisují do účetních vět při účtování kurzových a platebních rozdílů.

Při zápisu údajů v knihách lze vyvolat seznam přípustných údajů stiskem klávesy F3 nebo poklepáním myší na políčko Kontr. hlášení. Zde je možné zapsat údaje A1, A2, A3, A4, A5 nebo B1, B2, B3 nebo ponechat políčko prázdné. Význam údajů je dle definice kontrolního hlášení :

A1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

A2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)

A3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2

A4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit

A5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

B1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a

B2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit

B3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

Jako evidenční číslo dokladu je u oddílů A1. A3 a A4 použito interní číslo fakury nebo číslo pokladního dokladu (resp. číslo pokladního dokladu a číslo pokladny - viz vysvětlení níže). U oddílů B1, B3 a A2 je uvedeno dodavatelské číslo dokladu, tedy variabilní symbol.

POZOR - pokud některé přijaté faktury mají dodavatelské číslo dokladu jiné než je variabilní symbol, je nutné u těchto dokladů zapsat správné číslo dokladu ručně až po vytvoření kontrolního hlášení, protože do kontrolního hlášení se z knihy došlých faktur uloží varibilní symbol. Je tedy třeba patřičný řádek hlášení změnit pomocí tlačítk "Upravit řádek" - viz popis níže.

Do políčka Kód předmětu / režimu plnění se zapisují hodnoty:

 • kódu předmětu plnění, pokud je oddíl kontrolního hlášení A1 nebo B1
 • kódu režimu plnění, pokud oddíl kontrolního hlášení A4 - zde je však nutno zadat hodnotu pouze tehdy, pokud má být kód režimu plnění "1" - § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu) nebo "2" - § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží). Pokud má být kód "0" - běžné plnění, může zůstat políčko prázdné, hodnota "0" se automaticky dosadí při vlastní tvorbě kontrolního hlášení.

Stisk klávesy F3 nebo poklepání myší na políčko Kód předmětu / režimu plnění zobrazí výběr možných kódů předmětu plnění.

Výběr dokladů pro Kontrolní hlášení:
Pro vytvoření kontrolního hlášení se použijí účetní věty, která mají v údaji Datum dph zapsané datum spadající do vybraného období a která mají vyplněn údaj o oddílu kontrolního hlášení (A1 - B3). Účetní věty přitom musí obsahovat též kód sazby DPH a v případě oddílů A1-A4 a B1 a B2 i údaj o daňovém dokladu (číslo faktury nebo pokladní doklad).

Pro oddíly, které se uvádějí za jednotlivé doklady (tedy A1 - A4, B1 a B2) je nutné, aby existoval prvotní daňový doklad v knize faktur vydaných, v knize faktur přijatých, v knize ostatní závazky a pohledávky nebo v pokladně a doklady musí být zaúčtovány na účty třídy 3 nebo 2. Pro oddíly A5 a B3 je možno, aby prvotní doklady v knihách nebyly zapsány, je tedy možné tyto oddíly účtovat i v bance. Pokud však v bance bude zaúčtován například oddíl B2 (třeba na výpise 0001, účet 22110), pak program sice daný řádek kontrolního hlášení vyplní, nebude však mít uvedeno evidenční číslo dokladu ani DIČ dodavatele a program v protokolu zobrazí chybovou hlášku :

Nenalezen doklad 0001 pro účet 22110

V takovém případě je však možné potřebné údaje doplnit do kontrolního hlášení ručně.

Protože přesenenou daňovou povinnost lze účtovat pouze ve fakturách nebo v jedné zvolené pokladně, tak pokud budou oddílem A1,A2 nebo B1 označeny i účetní věty z banky (případně z jiné než zvolené pokladny), nebudou tyto věty do kontrolního hlášení načteny vůbec.

V daňových dokladech je nutné, aby bylo vyplněno DIČ odběratele nebo dodavatele (včetně zkratky státu), u přijatých dokladů nad 10 000,- Kč také musí být vyplněno evidenční číslo dokladu, jak je vystavil dodavatel - to musí být zapsané v údaji Variabilní symbol (POZOR - toto se týká i přijatých pokladních dokladů, pokud nespadají do oddílu B3)

V Pokladně musí být zapsán i DIČ odběratele nebo dodavatele (mimo oddíly A5 a B3) a to buď v políčku Identifikace nebo musí být u dokladu zapsáno číslo kontaktu a DIČ musí být vyplněno v číselníku kontaktů.

UPOZORNĚNÍ
V přijatých fakturách při doúčtování přenesené daňové povinnosti - oddíl B1- a rovněž při účtování faktur z členských států EU pro oddíl A2 - je nutno účtovat dph i základ daně a obojí věty označit patřičným oddílem (A2 nebo B1) a současně potřebným kódem DPH. Do kontrolního hlášení se přičtou účetní věty, které mají na straně účtu Má dáti kód DPH typu I - Vstup (pro případné účetní opravy platí, že pokud je kód DPH typu I - Vstup na straně Dal, pak se částka odečte).
Přesvěčte se, že účet používaný pro účtování základu daně (např. 395) je uveden v číselníku DPH - účty základ.

Fakturu lze označit pouze jedním oddílem kontrolního hlášení, pokud jsou na dokladu částky spadající do více oddílů (například běžná daň i přenesená daňová povinnost) je nutné po zaúčtování změnit oddíl kontrolního hlášení v příslušné účetní větě (například faktura se označí oddílem B1 - jako přenesená daňová povinnost a celá se tak zaúčtuje. Poté se pomocí tlačítka Zaúčtováno opraví účetní věty o běžné dani na kód B2).

Protože při doúčtování daně pro přenesenou daňovou povinnost v pokladně není účetní věta označena číslem pokladny, je možné pro přenesenou daňovou povinnost používat pouze jednu pokladnu (pokud jich je zavedeno více) - tuto pokladnu lze nastavit ve volbě Možnosti - Nastavení klienta - Kontrolní hlášení.

Pokud používáte více pokladen na vystavování příjmových dokladů s dph, spadajících do kontrolního hlášení s částkou převyšující 10000,- Kč, mohlo by se stát, že čísla dokladů v různých pokladnách budou stejná. V tom případě je možné uvádět na dokladech (a také v kontrolním hlášení) jako evidenční číslo dokladu číslo pokladního dokladu a číslo pokladny ve tvaru DOKLAD / POKLADNA - tedy například P000001/10. Pokud chcete takto evidenční číslo uvádět, nastavte tuto možnost ve volbě:

Možnosti - Nastavení klienta - Kontrolní hlášení.

Pokud používáte pouze jednu pokladnu, nebo pokud pouze z jedné pokladny vystavujete příjmové daňové doklady spadající do kontrolního hlášení, nebo pokud máte oddělené číselné řady v jednotlivých pokladnách, ponechte políčko pro nastavení nezaškrtnuté, evidenční číslo dokladu se pak na pokladních dokladech uvádět nebude (tedy budou vypadat jako dosud) a stejně tak v kontrolním hlášení se bude jako evidenční číslo dokladu uvádět pouze vlastní číslo pokladního dokladu.

Údaj POUŽIT POMĚR v oddíle B2 - při tvorbě kontrolního hlášení se automaticky údaj vyplní na hodnotu "N" - poměr nepoužit. Pokud jej použijete, musíte tento údaj změnit ručně na "A".

Údaj § 44 ZDPH - v oddílech A4 a B2 se automaticky vyplňuje hodnotou "N" - nejedná se o § 44 ZDPH. Pokud se jedná o § 44, je nutné tento údaj ručně přepsat na "A".

Údaj DPPD - Datum, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost daň přiznat dodavatelem - se vyplňuje údajem Datum zdanitelného plnění v případě faktur, údajem Datum v případě ostatních závazků a pohledávek a pokladny.

Údaj DUZP - Datum uskutečnění zdanitelného plnění se vyplňuje hodnotou Datum zdanitelného plnění v případě faktur, údajem Datum v případě ostatních závazků a pohledávek a pokladny.

VYTVOŘENÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

Tvorbu kontrolního hlášení lze vyvolat z volby menu Výkazy / přídavné moduly. Na první kartě se zobrazí tlačítka:

 • Vytvořit nové kontrolní hlášení - umožní vytvořit nové hlášení na základě ůdajů účetního deníku a to pro období zadané na kartě Záhlaví v řádcích Rok, Měsíc nebo Čtvrtletí (nemůže zde být vyplněno současně měsíc i čtvrtletí). Po vytvoření hlášení se naplní tabulky na kartách A1 až C. V okně pod tlačítkem se zobrazí informace o počtech vět v jednotlivých oddílech hlášení.POZOR - úprava si vyžádala změnu struktur datových souborů - pokud přenášíte data mezi počítači, musí být na obou počítačích instalován tento servisní balíček
 • Zobrazit uložená kontrolní hlášení - zobrazí tabulku s dříve vytvořenými a uloženými kontrolními hlášeními. Z těch je možno některý vybrat a načíst opětovným stiskem tohoto tlačítka (- načtou se uložené údaje pro záhlaví a oddíly A1 - C, a datum vyhotovení).
 • Kontrola - provede kontrolu správonsti záhlaví i jednotlivých oddílů hlášení. Chyby zobrazí v okně pod tlačítkem.
 • Vytvořit XML a uložit kontrolní hlášení - uloží vytvořené nebo načtené (případně upravené) hlášení jednak jako soubor XML pro odeslání finančnímu úřadu, jednak jej uloží pro případné příští načtení. Při uložení lze zadat libovolné jméno XML souboru a lze vybrat složku, kam se XML soubor uloží. Archivovaná kontrolní hlášení se standardně ukládají do složky KH, která je přímo ve složce klienta (tedy například KL01\KH).
 • vytvořený XML lze načíst do portálu veřejné správy klepnutím na modrý odkaz vpravo. Pokud se XML soubor pouze načte (ale neodešle), lze tento portál využít ke kontrole formální správnosti XML souboru.

Jako datum vyhotovení se do XML souboru zapíše datum, které se zadává na první kartě hlášení (vlevo nahoře).

Karta Záhlaví obsahuje údaje o kontrolním hlášení a klientovi. Při prvním spuštění se vyplní známé údaje z nastavení klienta. Ostatní je třeba doplnit. Při ukončení okna kontrolního hlášení se obsah záhlaví uloží, takže při příštím spuštění se automaticky načtou naposled uložené údaje záhlaví.

Karty A1 až B3 obsahují údaje o jednotlivých větách kontrolního hlášení. Na každé této kartě jsou tlačítka :

 • Provést kontrolu - provede kontrolu daného oddílu, pokud dohledá nějaké chyby zobrazí se ve formátu:
  číslo řádku : popis chyby
 • Vymazat řádek - vymaže právě vybraný řádek oddílu
 • Přidat řádek - přidá prázdný řádek a umožní do něj zapisovat - zobrazí se tlačítka Uložit a Storno. Pokud stisknete tlačítko Uožit, řádek se uloží do kontrolního hlášení a současně se přepočítá oddíl C
 • Upravit řádek - umožní změny právě vybraného řádku oddílu - zobrazí se tlačítka Uložit a Storno. Pokud stisknete tlačítko Uožit, řádek se uloží do kontrolního hlášení a současně se přepočítá oddíl C

Karta C obsahuje součtový oddíl. Součty se autoamaticky vypočtou po vytvoření nového hlášení. Tlačítko Přepočítat součty umožní přepočítat součty kdykoli.

 
© WebAdys 2006