Znovu


Dnes je 5.2.2023   
  Zásady ochrany osobních údajů
[Zpět]  
GDPR - Zásady ochrany osobních údajů


Znovu s.r.o.
Sídlo: Hostýnská 520, Praha 10 Malešice
IČO: 48113620
Oprávněný zástupce: David Řezníček, jednatel

(dále jen „Organizace“)

>

Zásady ochrany osobních údajů


dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)


Organizace poskytující účetní a softwarové služby a provozující webové stránky www.znovu.cz (dále "my“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete

> Týká se to těchto služeb a souvisejících kategorií (a druhů) osobních údajů:

 • Vedení účetnictví, mezd a souvisejících agend – kategorie identifikačních, adresních a kontaktních údajů ( jméno, adresa, telefon, e-mail, DIČ - pokud obsahuje rodné číslo fyzické osoby) – dále „Údaje A“
 • Pokud objednáváte vedení účetnictví, mezd a souvisejících agend - kategorie identifikačních a kontaktních údajů ( jméno, telefon, e-mail) – dále „Údaje B“
 • Pokud objednáváte naše softwarové produkty (účetní systém ExWin, prodejní systém MLM ZetClub a další) - kategorie identifikačních a kontaktních údajů ( jméno, telefon, e-mail) – dále „Údaje C“
 • - Pokud máte pronajatý náš softwarový produkt - kategorie identifikačních, adresních a kontaktních údajů ( jméno, adresa, telefon, e-mail, DIČ - pokud obsahuje rodné číslo fyzické osoby) – dále „Údaje D“
 • - e-mailů a jiných elektronických zpráv pomocí telefonu – kategorie identifikačních a kontaktních údajů ( jméno, telefon, e-mail) – dále „Údaje E“

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek, přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace (příp. DPO).

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování účetních a softwarových služeb, dále při objednávání našich služeb a produktů a v souvisejících činnostech, jako je tvorba účetních výstupů dle vašich požadavků nebo tvorba a úprava softwaru dle vašich požadavků. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například osobně nebo komunikací prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

 • Údaje A pouze pro účely účetní a daňové na základě daňových zákonů a zákona o účetnictví, a jelikož zde jde jak o smluvní, tak o zákonný požadavek, tak neposkytnutí způsobí nemožnost poskytování našich služeb v rozsahu vyžadovaném zákony.
 • Údaje B pouze pro účely objednávek našich účetních služeb, a jelikož zde jde o smluvní požadavek, tak neposkytnutí způsobí nemožnost uzavření smlouvy o dodávkách našich služeb.
 • Údaje C pouze pro účely objednávek nákupu licencí na naše softwarové produkty, a jelikož zde jde o smluvní požadavek, tak neposkytnutí způsobí nemožnost uzavření smlouvy o dodávkách našich produktů.
 • Údaje D pouze pro účely pronájmu licencí na naše softwarové produkty, a jelikož zde jde o smluvní požadavek, tak neposkytnutí způsobí nemožnost uzavření smlouvy o pronájmu našich produktů.
 • Údaje E pouze pro účely vzájemné komunikace, a jelikož zde jde o smluvní požadavek, tak neposkytnutí způsobí nemožnost našich reakcí na vaše dotazy, připomínky, žádosti, případně vaše jiné požadavky.
  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů jsou využívány výslovně uvedené oprávněné zájmy: zejména zabezpečení našich služeb, požadavky státních orgánů vyplývající z povinností při vedení účetnictví a souvisejících agend.
  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování či profilování.
  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů Organizace využívá i tyto zdroje údajů (i veřejné), ze kterého osobní údaje pocházejí : podnikový rejstřík, živnostenský rejstřík, registr plátců DPH, registr ekonomických subjektů ČSÚ.

Osobní údaje budou ukládány takto:

 • Údaje A pouze po dobu nutnou pro poskytování smluvních účetních služeb a doba nutnou dle zákona o archivaci. Pokud vám již nebudeme poskytovat účetní služby a archivaci si zajistíte sami, pak tyto údaje již evidovat nebudeme. Údaje obsažené v uzavřené smlouvě evidujeme po dobu vyplývající ze zákonné povinnosti o archivování.
 • Údaje B pouze po dobu nutnou pro objednání účetních služeb, tedy do doby,dokud neuzavřeme smlouvu o poskytování našich služeb, nebo dokud neukončíme jednání o této smlouvě, pokud nebude uzavřena.
 • Údaje C pouze po dobu nutnou pro objednání našich produktů. V případě, že vám prodáme licenci k našemu produktu, pak údaje obsažené v uzavřené smlouvě evidujeme po dobu vyplývající ze zákonné povinnosti o archivování.
 • Údaje D pouze po dobu nutnou pro objednání pronájmu našich produktů a po dobu probíhajícího pronájmu. Údaje obsažené v uzavřené smlouvě evidujeme po dobu vyplývající ze zákonné povinnosti o archivování.
 • Údaje E pouze po dobu nutnou pro komunikaci pomocí telefonu nebo e-mailu a to do doby, než nám sdělíte, že komunikaci s námi ukončujete.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: orgány státní správy, poskytovatelé IT systému a úložiště, poskytovatel emailového klienta. Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek a ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Budeme sice (tzv. metodou double opt-in) ověřovat Vaší identitu, ale své pověřovací údaje nemusíte s nikým jiným sdílet a pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží vaše údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR , které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.

Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám předávat naše doporučení, zatímco si prohlížíte jiné stránky.
Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies či obdobné technologie nepřijímal.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na výše uvedenou adresu, nebo prostřednictvím oddílu Pošlete vzkaz do ZNOVU.

 
© WebAdys 2006