Znovu


Dnes je 5.2.2023   
  Účetní systém ExWin2 - servis
[Zpět]  
  >>  UPOZORNĚNÍ  >>
POZOR - změna v instalaci servisních balíčků
Vyberte si balíček podle své instalované verze Exwin 2.1 EXPRESS nebo STANDARD  >>  Servisní balíček pro verzi ExWin 2.1 STANDARD  >>
Servisní balíček 67 STANDARD pro ExWin 2.1

Balíček je určen pouze pro placenou verzi ExWin 2.1 STANDARD. Pokud nemáte instalovánu tuto verzi, tento balíček nestahujte.

  >>  Servisní balíček pro verzi ExWin 2.1 EXPRESS  >>
Servisní balíček 67 EXPRESS pro ExWin 2.1

Balíček je určen pouze pro zdarma poskytovanou verzi ExWin 2.1 EXPRESS. Pokud máte instalovánu verzi STANDARD, stáhněte si balíček uvedený výše. Instalací balíčku EXPRESS by se váš program změnil na verzi EXPRESS.


POZOR - úprava v servisním balíčku 25 si vyžádala změnu struktur datových souborů - pokud přenášíte data mezi počítači, musí být na obou počítačích instalován nejmémě servisní balíček 25


    Servisní balíček 67 pro ExWin 2.1 obsahuje tyto nové úpravy:
 • vydané faktury export do formátu IsDoc
 • roční přenos do následného klienta vymaže i zcela zaplacené splátkové kalendáře a vymaže i faktury, které jsou v následném klientovi, ale již nejsou v klientovi, ze kterého se přenos provádí
 • export faktur a pokladny do Excelu a dalších formátů správně přenáší údaje za sazbu dph 10%
 • v tisku přílohy k dph je rozšířeno políčko DIČ, aby se vešla delší zahraniční čísla

 • Balíček 66
 • Oprava tisku přílohy k DPH
 • Nová struktura XML souboru přiznání daně z příjmu právnických osob pro rok 2021

 • Balíček 65
 • V knize OZP lze měnit splátkový kalendář založený v minulém roce
 • Oprava sestavy Moss - součty za státy u dobropisu
 • Oprava generování čísla dokladu u splátkového kalendáře, pokud je číslo kratší než 10 znaku
 • Sestava pořloha k DPH obsahuje datumy zd.plnění u faktur

 • Balíček 64
 • Oprava pohybu kurzoru při zakládání nové faktury.

 • Balíček 63
 • Oprava zápočtu v cizí měně, pokud je celková částka zápočtu nulová.
 • Oprava doplnění analytiky účtu dodavatele v bance u přijatých faktur v případě šestimístné účetní osnovy
 • Tisk QR kódu platby na vydané faktury (lze změnit v Nastavení - Tisková podoba faktury) - podmínkou jsou zadaná číla IBAN pro používané bankovní účty.
 • Na sestavě Příloha k DPH se tiskne i datum dokladu, pokud se vybere tisk včetně DIČ a poznámky.
 • Uložení tiskových sestav Kniha vydaných faktur a Kniha přijatých faktur v cizí měně do Excelu
 • Volba typu konverze XML souboru u kontrolního hlášení.

 • Balíček 61
 • Sestava faktur MOSS - přidána sestava přehled faktur MOSS s možností uložit do Excelu.
 • Zápočty závazků a pohledávek v cizí měně.

 • Balíček 60
 • Oprava sestavy Kniha OZP - nezobrazovala se zaplacená částka.
 • Import bankovních výpisů - lze vybrat určité řádky výpisu a u těch hromadně změnit středisko, poznámku, akci, údaj Od / komu, variabilní symbol.

 • Balíček 59
 • Opravena chyba při přenosu dat do následného ročního klienta u faktur se sazbou 10% dph.
 • Nově lze vymata z číselníku středisek i používané středisko, v takovém případě se číslo vymaže (respektive přepíše prázdným číslem) i ze všech souborů (účetní deník, faktury, OZP, pokladna, banka a majetek).
 • Při přenosu dat se kontroluje, zda rok přenášených dat souhlasí s rokem klienta, kam se data importují.
 • Při tisku výsledovky za více středisek lze zaškrtnout políčko "Sečíst vybraná střediska do jedné sestavy" - pak se místo více sestav pro každé středisko vytiskne jedna sestava, kde jsou údaje pro jednotlivé účty sečteny za vybraná střediska

 • Balíček 58
 • Při generování vět o leasingu nebo splátkovém kalendáři v OZP se přenáší správně sazba dph 10%
 • Při vtyvoření nové došlé faktury dle zobrazené se přenáší správně sazba dph 10%
 • Upravena sestava o splátkovém kalendáři

 • Balíček 57
 • Oprava vymazání nepoužívaného střediska z číselníku středisek

 • Balíček 56
 • Import bankovních výpisů při přepočtu částky cizí měny a Kč podle kurzovního lístku doplňuje zkratku měny podle číselníku bankovních účtů
 • Oprava účtování faktury v cizí měně pro neplátce dph (musela se ručně dopisovat částka v cizí měně při účtování tabulkou - Účtuj T)

 • Balíček 55
 • Tisk předvahy lze rozdělit na obraty Md a Dal, nebo tisknout podle starého způsobu.
 • Export CSV bankovního výpisu umožňuje text v kódování UTF-8 převést do kódování CP1250 (Čeština pro Winodws).
 • Platba více faktur v bance - pokud se zaškrtne políčko Všechny závazky resp. Všechny pohledávky - pak se u vydaných faktur zahrnou i dobropisy z knihy došlých faktur, u přijatých faktur pak z knihy vydaných faktur. Zaškrtnutí políčka Zahrnout i dobropisy pak zobrazí vydané dobropisy u vydaných faktur a přijaté dobropisy u přijatých faktur (jako tomu bylo dosud).
 • Při zadávání textu položek faktury tabulkou je možno zadat zálohové platby s dph - ty se pak při při tisku faktury zobrazí jako záporná položka. Zadané údaje o záloze se pak zapíší v knize vydaných faktur do nového oddílu pro zadání částek základu a dph záloh k dané faktuře. Tyto políčka je možné vyplnit i v případě, že se texty k faktuře nezadávají formou tabulky. V obou případech (zadání zálohy jen v okně knihy faktur nebo zadání v tabulce u textu faktury) se tyto údaje vytisknou na fakturu. Zálohová dph se pak odečte ze součtu daně na faktuře, takže částky základu a daně za jednotlivé sazby jsou pak na faktuře jen za doplatek faktury. Pokud ovšem chcete, aby tento součet obsahoval vždy celou hodnotu fakturace (tedy základ a dph za celou fakturu), pak je možné toto nastavit v menu Soubor - Možnosti volba 54:Částky daně na vydané faktuře včetně/bez daně zaplacené zálohou.

  POZOR - tisk údajů o dph záloh se netýká podob faktury s fontem Arial Narrow CE. Pokud chcete tuto funkci používat je třeba mít v Možnostech (volba 25. Tisková podoba vydané faktury) nezaškrtnuté políčko Používat font Arial Narrow CE

 • Tisk odsouhlasení zavazků a pohledávek - možnost netisknout již uhrazené doklady.
 • Tisk a export účetního deníku a hlavní knihy zobrazuje období ve formátu DD.MM.RR
 • Tisk příkazu k úhradě respektuje nastavenou podminku.
 • Import banovních výpisů obsahuje zaškrtávací políčko "Přepočítat částky měny na Kč podle kurzovního lístku" - pokud je účet veden v cizí měně.
 • Hromadné účtování banky - přidano tlačítko Editace sloupců - po stisku lze měnit údaje ve sloupcích : Poznámka, Od/komu, Středisko

 • Balíček 54
 • Zaokrouhlování dph lze v souladu se změnou zákona o dph k 1.10.2019 nastavit pouze na zaokrouhlování na haléře. Nelze tedy používat dřívější zaokrouhlování na koruny.
 • Zaokrouhlovat celkovou částku na dokladu na celé koruny lze i nadále (podle nastaveni v menu Možnosti) ovšem pouze pro doklady placené v hotovosti. Tedy u pokladních dokladů a u dokladů z knih faktur, která jsou označna způsobem platby "Hotově" nebo "Dobírkou"
 • V kontrolním hlášení je v oddílech A4 a B2 sloupec "§ 46 ZDPH" přejmenován na "Opravy u nedobytné pohledávky". Je možné zadat hodnoty:
    N - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
    A - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019
    P - jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH
    Struktura XML souboru je v nové verzi 03.01.01
 • při platbě více faktur jedním řádkem bankovního výpisu se u závazků zobrazuje v tabulce dokladů ve třetím sloupci variabilní symbol
 • upravena struktura bankovních Výpisů ČSOB ve formátu CSV

 • Balíček 53
 • Při účtování řádku bankovního výpisu tabulkou (tlačítko Účtuj T) lze zadat kód kontrolního hlášení a kód předmitu nebo režimu plnění.
 • Export bankovních výpisů z Excelu / CSV umožňuje zapsat číslo faktury.

 • Balíček 52
 • Oprava - pro import banky KB forma BEST, pokud je účet veden v cizí měně chyběl soubor prochb.fxp.
 • Doplnění DIČ při vyhledání kontaktu pomocí ARES i v knihách faktur.

 • Balíček 51
 • U importu bankovních výpisu - import banky KB forma BEST, pokud je účet veden v cizí měně přepočítává cizí měnu na Kč podle kurzovního lístku.
 • Při importu banky možnost dopsat číslo střediska a akce do výpisu.
 • Saldokonto - párování faktur a plateb - možnost setřídit výpis podle data splatnosti faktur tlačítkem "Třídění dle splatnosti". Funguje pouze u položek, kde lze v knize faktur podle čísla faktury dohledat datum splatnosti faktury.
 • Saldokonto přenos do Excelu ze vzdálené plochy lze otevřít v Excelu na lokálním počítači, pokud je zde spuštěn program EwService.

 • Balíček 50
 • U faktur neplátců DPH se neuvádí datum zdanitelného plnění (netýká se starých formátů s písmem Arial CE, které již není ve Windows 10 podporováno).

 • Balíček 49
 • v Kontrolním hlášení se někdy sčítaly hodnoty z různých faktur se stejným varaibilním symbolem i pokud byly od různých dodavatelů a s různým datem zdanitelného plnění. To je opraveno.
 • Pokud v adrese odběratele není vyplněno PSČ, zobrazovala se na počátku jména města na faktuře mezera - ta je odstraněna

 • Balíček 48
 • Při přenosu účetních dat do následného klienta je možno přímo během přenosu založit účet, který v následném klientovi není založen v číselníku účtů.

 • Balíček 47
 • Kniha OZP - tisk kniky lze uložit do Excelu, lze vybrat datum, do kterého budou zahrnuty doklady a jejich platby.
 • Odsouhlasení závazků a pohledávek vybírá z knihy OZP doklady a platby podle zadaného data. Na sestavu se tiskne datum, ke kterému jsou doklady vybrány a datum vytvoření sestavy.
 • V menu Nástroje - Kontrola dat - účetní deník se kontroluje existence duplicit v číslování účetních vět. Pokud je zašrtnuto políčko "Opravovat", tak se případné duplicity opraví.
 • Při platbě více faktur jedním řádkem bankovního výpisu při platbě pohledávky z knihy OZP se nezapisoval do účetních vět variabilní symbol.
 • V pokladně v menu je volba "Doplnění kódu KH" pro hromadné doplnění kódů kontrolního hlášení.

 • Balíček 46
 • Úprava výkazů Rozvaha a Výsledovka
 • Počet upomínek pro vydané faktury zvýšen na 9, přidána tvorba upomínek v knize OZP
 • V odsouhlasení závazků a pohledávek lze zvolit: vše / jen pohledávky / jen závazky

 • Balíček 45
 • Oprava chybného načítání textů v bance při hromadném účtování.

 • Balíček 44
 • Vyhledání kontaktu poes ARES vyhledá i DIČ.
 • U tiskové podoby faktury lze vybrat nový tvar SARZE, která umožní v tabulce položek faktury zadávat šarže ke zboží.
 • U klientů s počátčním roke 2015 a starším se program neptá na údaje o kontrolním hlášení v knize faktur (pomocí volby "Doplnění kódů KH" je ale možné tyto údaje měnit i u těchto klientů).
 • Oprava zadávání údaje Odběratel/Dodavatel v číselníku kontaktů.
 • Ve výpise účetního deníku - tisk s dlouhou poznámkou chyběl soubor reportu.
 • V odsouhlasení závazků a pohledávek přidáno číslování stránek.
 • v Možnostech - Nastavení klienta je nové nastavení: 53 Kurzovní lístek společný/samostatný. Lze zadat, aby daný klient místo kurzovního lístku společného pro všechny klienty, používal svůj vlastní kurzovní lístek.

 • Balíček 43
 • Tisková sestava Obrat DPH tiskne jen účty DPH.
 • Oprava chyby tisku počátečního stavu účtu za středisko, pokud se nepočítal stav od prvního měsíce účetního období.

 • Balíček 42
 • Oprava chyby při importu následného klienta z verze 2.0 do verze 2.1.
 • Oprava chyby při vytváření CSV souboru evidence náhradního plnění pro MPSV z balíčku 40
 • Oprava chyby při vytváření upomínek

 • Balíček 40
 • Oprava chyby Kniha vydaných faktur - nová faktura dle loňské.
 • Po importu dat se automaticky spouští indexace.
 • V Menu - Nástroje je přidána nová volba - Odsouhlasení závazků a pohledávek.
 • Při tisku zápočtu se tiskne název (číslo) zápočtu.
 • Import bankovních příkazu umožňuje doplnit číslo střediska.

 • Balíček 49
 • kontrolní hlášení používá pro uložení XML souboru knihovnu EwKonv.dll namísto programu EwKonverze.exe, který na některých systémech vyžadoval oprávnění správce.
 • přídavný modul Import bankovních výpisů v Excelu umožňuje nyní načítat jak Excel sešity tak csv soubory.

 • Balíček 38
 • Kniha vydaných faktur - přenos faktur - obsahuje nové tlačítko : CSV hlášení pro MPSV. Vytvoří sestavu ve formátu csv pro MPSV. Vybere položky dle definice csv (není tedy třeba v levé tabulce označovat, které údaje se mají vybrat) a předloží tabulku pro případné úpravy nebo doplnění údajů (např. o rodném čísle) a poté umožní vytvořit csv soubor.
 • Při odesíláni kopie dat e-mailem se do těla zprávy píše informace, o jakou kopii se jedná.
 • Výkazy Výsledovka a Rozvaha obsahují export do Excelu.

 • Balíček 37
 • Sestava výsledovka podle měsíců lze vytvořit i za středisko
 • Hromadné účtování banky - zobrazuje i údaj "Faktura"

 • Balíček 36
 • Změna uzamykání souborů, aby bylo možno spouštět současně ExWin 2.1 a externí aplikace využívající jeho soubory i v případě, že je zakoupena licence pouze pro jednoho uživatele.
 • V menu Možnosti - Nastavení klienta - Nastavení podoby faktury - lze zaškrtnout volbu Používat font Ariel Narow - pak se při tisku faktury použijí starší reporty s původním fontem Ariel Narow CE. Tento font však již není ve Windows 10 podporován, proto tyto reporty nemusí fungovat na všech počítačích. V tom případě ponechte stadardní nastavení (políčko nezaškrtnuté) a bude se používat font Times New Roman
 • Tisková podoba faktur (kromě faktur s podobou systému Pohoda) je upravena tak, aby se název odběratele i dodavatele tiskl výraznějším a větším písmem, pokud je název dostatečně krátký, aby se vešel na sestavu. Pokud je název delší nebo je uveden na tři řádky, tak se použije stávající malé písmo. (Tato úprava se netýká faktur ve fontu Ariel Narrow - viz předchozí bod, ty jsou v původní podobě.)
 • Sestava Zápočet - na tiskovou sestavu přidán sloupec Uhrazeno
 • Výkazy rozvaha a výsledovka - stisk tlačítka Rychlý výpocet chybně dosadil v roce 2016 do sloupce minulé období údaje z výkazu 2015. Ty je však v roce 2016 nutné nechat znovu spočítat (pomocí tlačítek Výpočet minulé období účty a Výpočet minulé období součty) nebo doplnit ručně.

 • Balíček 35
 • Oprava spouštění výkazů rozvaha a výsledovka pro rok 2015 a starší.
 • Balíček 34
 • Nové výkazy Rozvaha a Výsledovka platné pro rok 2016. (UPOZORNĚNÍ - vzhledem ke změně řádků výkazů nelze pro vyplnění sloupců Min.období použít uložené výkazy z roku 2015, údaje je nutno přepsat ručně nebo nechat znovu spočítat).
 • Výkazy Rozvaha a Výsledovka obsahují nové tlačítko Tisk definice řádků - zobrazí jak jsou nadefinovány jednotlivé řádky výkazu (součtové i počítané z účtů).
 • Pro odstranění problémů s tisky se přestal používat font Ariel Narrow, který není ve Windows 10 nativně podporován. Místo toho je použit font Times New Roman a byla zmenšena maximální velikost čísel na řádově miliardy (políčka s možností zapsat větší číslo někdy při exportu do PDF zobrazovala hvězdičky nehledě na skutečnou velikost čísla).
 • Po prvním otevření klienta v daný den se provede automatická záloha dat - tato záloha je pak přístupná k obnově ve volbě Speciální činnosti - Obnova dat z automatické zálohy. Drží se zálohy dat z posledních pěti dnů, kdy byl klient používán.

 • Balíček 33
 • Přidáno hromadné účtování v Ostatních závazcích a pohledávkách. (účtují se zvlášť závazky a zvlášť pohledávky, nelze použít pro účtování leasingu a splátkového kalendáře)
 • Pokud se v kontrolním hlášení vyplnilo datum od a do a v příštím hlášení se opet vymazalo, tak do XML souboru se zapisovalo prázdné datum s tečkami - to je opraveno.
 • Oprava zobrazení druhé strany přiznání DPH na obrazovce.

 • Balíček 32
 • Úprava importu dat z verze ExWin 2.0 do verze 2.1
 • V kontrolním hlášení DPH přidán kód plnění 21 - telekomunikační služby.
 • V kontrolním hlášení vylepšen export do Excelu včetni exportu na místní počítač ze vzdálené plochy (podmíněno spuštiním programu ExWinService na místním počítači).
 • Do kontrolního hlášení se v dalším roce načítají i data z předchozího roku, pokud datum dph spadá do období, za nijž se vytváří kontrolní hlášení.
 • V indexaci při otevření klienta se zobrazovali falešné hlášky, že nelze otevřít některý soubor, pokud byl tentýž klient současně otevřen na jiném počítači.

 • Balíček 31
 • Při účtování tabulkou v knihách se při zaúčtování větší částky nešlo po chybové hlášce vrátit zpět do tabulky. Současně je nyní zamezeno, aby nebyla omylem zaúčtována nulová částka.
 • Při vyhledávání v účetním deníku se nedala používat desetinná čárka místo tečky.
 • Tisk přiznání DPH hlásil chybu při tisku druhé strany bezprostředně po tisku strany první.
 • V knize OZP nefungoval výběr od - do čísla dokladu při tisku zaúčtování
 • Při přenosu faktur z periferního počítače je možné přenášet čísla odběratelů a dodavatelů ve speciálním režimu, který je nutno nastavit v Možnostech- Nastavení klienta - volba 51 Import kontaktů z periferního počítače
 • Balíček 30
 • Nová verze XML souboru daně z příjmu pro právnické osoby DP8 pro zdaňovací období od 1.1.2015.

 • Balíček 29
 • oprava chyby v generování dokladů roční závěrky.

 • Balíček 28
 • oprava chyby v balíčku 27 - do kontrolního hlášení se nepřenášely faktury s kódem A2
 • při uložení faktury bez DPH nabídne smazat případný zadaný kód KH
 • ve fakturách a v ostatních závazcích a pohledávkách lze zadat nové evidenční číslo dokladu na 30 znaků. Do kontrolního hlášení se přenáší toto evidenční číslo, pokud je vyplněno
 • v Možnostech ve volbě Kontrolní hlášení lze nastavit, aby ve vydaných fakturách se jako evidenční číslo dokladu vždy přenášel do KH variabilní symbol (místo čísla faktury a nehledě na to, zda je vyplněno evidenční číslo).
 • ve fakturách a v ostatních závazcích a pohledávkách je v Menu nová volba "Doplnění kódů KH" - zobrazí všechny faktury z daného roku, případně faktury vybrané pomocí podmínky (pokud je právě zadaná) a k nim lze doplnit jednorázově kódy KH (lze vybrat jen některé faktury nebo všechny). Lze doplnit kódy ke všem vybraným fakturám, nebo jen k těm, které kód KH nemají zadaný. Kódy A4/A5 nebo B2/B3 se mohou doplňovat automaticky podle částky Kč na faktuře.
 • oprava chyby, pokud ve výdajích v pokladně se vyskytl doklad označený kódem B2
 • Kontrolní hlášení lze po vytvoření uložit do Excelu (při práci na serveru pomocí vzdálené plochy lze po zaškrtnutí políčka "Uložit na lokální počítač" vybrat složku na lokálním počítači \\TSCLIENT\, kam se má Excel uložit - v tom případě se Excel na obrazovce nezobrazí, pouze se uloží do vybrané složky)

 • Balíček 25
 • oprava hromadného účtování v knize vydaných a přijatých faktur, kde se oddíl KH zapisoval chybně podle první nastavené faktury
 • do kontrolního hlášení se nezahrnují účetní věty, které nemají vyplněn kód DPH
 • při účtování přijaté faktury z EU pomocí tabulky (Účtuj T) se do zaúčtování základu daně nezapisoval oddíl KH

 • Balíček 25
 • Kontrolní hlášení dph - lze vytvořit ve volbě Výpisy / přídavné moduly.
  Zde naleznete popis funkce kontrolního hlášení dph v programu ExWin 2.1
 • Ve volbě Možnosti - Nastavení klienta je nastavení pro kontrolní hlášení - lze přednastavit, který oddíl kontrolního hlášení se nabídne při založení nové faktury a nového pokladního dokladu. Lze vybrat, která pokladna se má používat pro přenesenou daňovou povinnost (kvůli jednoznačnosti dokladů lze použít pouze jednu pokladnu). Také lze nastavit, zda evidenční číslo příjmového pokladního dokladu má být pouze jeho vlastní číslo nebo číslo dokladu + číslo pokladny.
 • Ve výpisech podle podmínky lze vyhledávat podle oddílu kontrolního hlášení, případně podle kódu plnění.
 • Po spočtení údajů ve výkazu Výsledovka se ihned uloží hospodářský výsledek pro použití v rozvaze.
 • V tvorbě výkazu Rozvaha se zobrazuje případný rozdíl mezi hospodářským výsledkem spočteným ve výsledovce a v rozvaze.

 • Balíček 24
 • Kontrolní hlášení DPH - servisní balíček obsahuje rozšíření struktur účetního deníku a knih o údaje nutné pro vyplnění kontrolního hlášení.

  Vlastní modul pro tvorbu XML souboru kontrolního hlášení bude obsažen v příštím servisním balíčku po definitivním vyjasnění definice struktury (do konce ledna 2016).

 • Balíček 23
 • Oprava chyby při vstupu do účtování v servisním balíčku 22.

 • Balíček 22
 • OMEZENÍ počtu dokladů pro verzi EXPRESS. V bezplatné verzi Express lze pořídit maximálně 200 účetních vět za rok a 100 dokladů v každé knize (kniha vydaných faktur, přijatých faktur, ostatní závazky a pohledávky; v pokladně maximálně 100 příjmových a 100 výdajových dokladů, v bance 100 řádků výpisů, v knize majetku lze založit maximálně 20 karet).
 • Hromadné účtování v knihách faktur a v pokladně zohledňuje nastavený filtr na doklady.
 • Oprava textu "Advance payment" na faktuře fxasraz.
 • Změna formátu data v elektronickém příkazu k úhradě ve formátu MultiCash.

 • Balíček 21
 • Při účtování faktur v tabulce po řádcích (tlačítko Účtuj T) lze po zaúčtování faktury stisknout tlačítko Opravit. Poté lze změnit u vytvořených účetních vět částku Kč, částku cizí měny a poznámku. POZOR - neprovádí se poté žádné kontroly, zda součet zadaných hodnot souhlasí s částkami na faktuře.
 • V bance ve volbě Bankovní účty, saldo lze vymazat chybně založené duplicitní bankovní účty.
 • V pokladně ve volbě Saldo pokladny lze vymazat chybně založené duplicitní pokladny.
 • V knize došlých faktur je nové tlačítko Účtuj EU (viditelné pouze, pokud se nepoužívá účtování pomocí pohybovníku). Lze je použít pro zaúčtování faktury v cizí měně a doúčtování dph u faktury, která má vyplněnu celkovou částku v Kč a nejsou vyplněny údaje o základech dph a dph.
 • Oprava tisku první strany dodatečného přiznání DPH

 • Balíček 20
 • Vydané faktury lze označit jako faktury MOSS (Mini One Stop Shop) režim. U takové faktury pak je možno zadat sazby DPH podle sazeb daného státu EU.
 • Lze vytvořit sestavu o fakturách MOSS sloužící jako podklad pro daňové přiznání MOSS

 • Balíček 19
 • v modulu Výkazy a přídavné moduly je nový modul Daň z příjmu - XML soubor, který umožňuje vytvořit XML soubor se záhlavím daňového přiznání a přiložit Výkaz rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.

 • Balíček 18
 • oprava chybějících reportů pro výkazy rozvaha a výsledovka

 • Balíček 17
 • oprava roční závěrky majetku (nezapisoval se údaj o úspěšně ukončené závěrce)
 • úprava roční sestavy o daňových odpisech majetku

 • Balíček 16
 • oprava přiznání DPH - pokud k jednomu políčku v jednom řádku výkazu přiznání DPH existovalo více různých kódů DPH, zapisovala se pouze hodnota posledního
 • oprava načítání uloženého vzoru účetního dokladu z jiného klienta

 • Balíček 15
 • nové přiznání DPH vzor 19
 • úprava XML souborů pro výpis z daňové evidence a souhrnné hlášení
 • oprava importu internetového příkazu do banky
 • zlepšeno vyhledávání systémem ARES
 • v pokladně - účtovací tabulka - lze zapsat do čísla účetního dokladu u písmena
 • oprava - účtovací tabulka v pokladně neukládala údaj Plátce/příjemce
 • v účtovací tabulce v pokladně lze zadat číslo kontaktu nebo vybrat kontakt pomocí číselníku
 • oprava účtování kurzového rozdílu u jedné faktury, pokud se platba nerovnala částce na faktuře
 • oprava - převedení proforma faktury na běžnou fakturu v cizí měně neukládalo částku zálohy v cizí měně

 • Balíček 14
 • oprava zobrazování 3. sazby dph u faktur
 • oprava indexů u importu dat z periferního počítače na centrální
 • změna importu elektronických bankovních výpisů - výpis je možné načíst i v případě, že nesouhlasí číslo účtu a v případě, že stejné číslo výpisu již v bance existuje (je pak nutné ručně zadat jiné číslo účtu případně jiné číslo výpisu)

 • Balíček 13
 • Přidána nová sazba dph - 10% druhá snížená sazba

 • Balíček 12
 • při tisku příkazu k úhradě lze zaškrtnout všechny faktury, u kterých dosud nebyl příkaz k platbě vytvořen a současně lze skrýt faktury, pro které již byl příkaz vystaven
 • v menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - Nastavení archivu ZELA lze vybrat zobrazování PDF dokumentu pomocí programu SumatraPDF, namísto standardního Adobe Readeru
 • při ukládání XML souboru přiznání DPH, souhrnného hlášení a výpisu z daňové evidence lze zadat název XML souboru a vybrat cílovou složku. Ke konverzi XML souborů do kódování UTF-8 se nově používá externí program ewKonverze.exe

 • Balíček 11
 • oprava zápisu účetního roku při založení karty majetku v SQL verzi
 • oprava záhlaví stránky v sestavě Obrat DPH
 • oprava exportu knihy faktur do Excelu na lokálním počítači při přístupu přes Terminálové služby

 • Balíček 10
 • oprava přenosu sestavy Příloha k DPH do Excelu (na rozdíl od tiskové sestavy zde nebyly sečteny řádky za jednotlivé doklady)
 • oprava přiznání DPH - do řádku 20 až 34 se načítala daň místo základu daně.
 • oprava tvorby XML souboru Výpis z daňové evidence

 • Balíček 9
 • při tvorbě přiznání dph se někdy nezobrazoval report 18x_1
 • oprava řazení políček při načtení uloženého vzoru účetního dokladu
 • při tvorbě XML souboru v výpisu z daňové evidence, souhrnném hlášení a v přiznání DPH je možno v názvech používat symbol & (dříve způsobovalo chybu)
 • v Nastavení klienta ve volbě Centrální / periferní počítač je možno zadat číslo střediska periferního počítače - poté při exportu dat bude zadané číslo automaticky doplněno do všech exportovaných vět.
 • v okně Export / import je nová volba Eport účetních vět zpět na periferní počítač - po zadání čísla střediska se vygeneruje přenosový soubor, který umožní načíst na periferní počítač účetní věty pouze zadaného střediska (přenáší se i číselník sazeb dph a změny v číselníku účtů). Na periferním počítači se tento přenos načte běžným importem (Import dat do programu - Načtení dat z výběru).

 • Balíček 8
 • oprava - souhrnné hlášení dph neukládalo zapsaný kód u sazeb dph a bylo nutné je vždy zapsat znovu
 • souhrnné hlášení dph přenáší z pokladny z pole ID hodnotu DIČ (pokud DIČ není zapsán v kontaktu)
 • sestava kniha faktur vydaných v Kč obsahuje variab.symbol
 • sestava kniha faktur vydaných v Kč při přenosu do Excelu přenáší i variabliní symbol
 • oprava chyby "Alias not found" při importu bankovních výpisů

 • Balíček 7
 • účtování pokladny tabulkou - oprava generování a kontroly čísla pokladního dokladu
 • tisky - oprava součtu nákladů a výnosů u syntetické výsledovky za akci
 • tisk pokladního dokladu - oprava částky slovy
 • přehled zaúčtovaného v bance zobrazuje hvězdičku i v případě, že součet Kč na výpisu je roven 0 a výpis dosud není zaúčtován (tedy součet účetních vět je také 0)
 • tisky - oprava chyby při výběru složky pro uložení souboru
 • oprava tisku faktury při vybraném formátu faktury POLSPE
 • výpisy z účetního deníku - při exportu do Excelu je možno exportovat údaj Datum dph
 • ve vydaných fakturách je další možnost typu při vytváření nové faktury - Podle vzoru loňské faktury (u verze SQL je možno podle faktury z libovolného předchozího roku)
 • výkaz Rozvaha - při tisku sestavy zaokrouhlené na tisíce Kč lze volit, zda se nejprve vše spočte a teprve poté zaokrouhlí na tisíce, nebo zda se nejprve zaokrouhlí hodnoty počítané z účtů a teprve poté se spočtou součtové řádky
 • výkaz Rozvaha - při spuštění kontroluje, zda není stav na některém majetkovém účtu, který přitom chybí v definici výkazu
 • výkaz Výsledovka - při tisku sestavy zaokrouhlené na tisíce Kč lze volit, zda se nejprve vše spočte a teprve poté zaokrouhlí na tisíce, nebo zda se nejprve zaokrouhlí hodnoty počítané z účtů a teprve poté se spočtou součtové řádky
 • výkaz Výsledovka - při spuštění kontroluje, zda není stav na některém výsledkovém účtu, který přitom chybí v definici výkazu

 • Balíček 6
 • upravena tabulka pro pořízení a zaúčtování pokladního dokladu (Pokladna - Menu - Účtovací tabulka), aby bylo možno používat i pro neplátce dph
 • byl změněn způsob vracení účetních odpisů
 • upravena roční závěrka majetku pro SQL verzi
 • oprava chyby v účtování kurzových rozdílů v knihách faktur v SQL verzi
 • <
 • Balíček 5
 • oprava spuštění modulu Výpis z daňové evidence

 • Balíček 4
 • upraveno načítání účetních dokladů z uloženého vzoru (uloženého v verzi 2.0)

 • Balíček 3
 • přiznání DPH lze uložit do XML souboru pro potřeby elektronického podání
 • při účtování platebních rozdílů v knihách faktur se jako datum platby uloží datum podle zadaného účetního období.
 • upraveno načítání faktur z SQL serveru v SQL verzi
 • oprava - v SQL verzi nešla zrušit karta majetku
 • upraveno odesílání mailu z číselníku kontaktů


 
© WebAdys 2006